Aktualności

Międzynarodowy Dzień Wolontariatu- Gala Wolontariatu w Słupsku


Ustka. dn. 06.12.2016r.


Międzynarodowy Dzień Wolontariatu- Gala Wolontariatu w Słupsku


Jak co roku 5 grudnia w Słupsku odbyła się Gala Wolontariatu. Goście wieczoru to wolontariusze z terenu Słupska, Ustki i okolic. Działania takie uczą szlachetności i chęci bezinteresownego niesienia pomocy. Ważnym elementem tej akcji była motywacja społeczna, kiedy to wolontariusz chce poznać nowych ludzi, aktywnie i ciekawie spędzić czas, zdobyć pewien status i zyskać uznanie bądź przynależność do grupy. Istotne jest również motywowanie psychiczne, kiedy to wolontariat jest sposobem na określenie swej tożsamości i zwiększenie samooceny, wyróżnieniem się spośród innych, działaniem w myśl własnych szlachetnych wartości i szansą znalezienia własnego sposobu na życie. Pragmatycznym elementem motywacji wolontariusza jest to, że chce pomagać ludziom, zrobić coś pożytecznego, zdobyć pewne umiejętności i zwiększyć swoje szanse na rynku pracy.


Wolontariusze zostali nagrodzeni za to, że przez cały rok bez wynagrodzenia biorą udział w terapiach dzieci niepełnosprawnych, pracują w biurach, pomagają w organizacji konferencji, odwiedzają hospicja i szpitale oraz podejmują wiele innych działań na rzecz osób potrzebujących. Wolontariusze i koordynator z Klubu Wolontariusza działającego przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ustce, również byli obecni na gali.


Wszystkim wolontariuszom z okazji Waszego Święta życzymy sukcesów w kolejnych podejmowanych działaniach jak również w życiu osobistym i dziękujemy za Wasze dobre serca.

alt


alt


alt


alt


Informacja


Ustka, 05.12.2016 r.alt

alt


Rusza konkurs Maluch plus 2017


Ustka, dnia 05.12.2016 r.„MALUCH plus” 2017 to program wspierający rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Liczba tych instytucji i miejsc opieki stale się zwiększa, jednak konieczne jest podejmowanie kolejnych działań zwiększających trend wzrostowy.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza konkurs, w ramach którego można otrzymać dofinansowanie nawet do 80 proc. kosztów projektu. Łącznie do rozdysponowania jest 151 mln zł. Nowością jest moduł 4 skierowany do podmiotów niegminnych, w ramach którego można się ubiegać o dofinansowanie do tworzenia nowych miejsc opieki, a nie tylko - jak dotychczas - do funkcjonowania miejsc (moduł 2).

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Program skierowany jest do gmin, osób fizycznych, osób prawnych (w tym uczelni) i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, w zależności od modułu:

moduł 1 – dla gmin;

moduł 2 – dla gmin, które utworzyły miejsca z udziałem programu „MALUCH” oraz dla podmiotów niegminnych;

moduł 3 – dla uczelni i podmiotów współpracujących z uczelniami;

moduł 4 – dla podmiotów niegminnych.

Na co można otrzymać dotację?

moduł 1: utworzenie w 2017 r. nowych miejsc opieki i zapewnienie ich funkcjonowania;

moduł 2:

- utrzymanie miejsc opieki utworzonych przez gminy z udziałem programu „MALUCH”;

- utrzymanie miejsc opieki utworzonych przez podmioty niegminne, pod warunkiem pomniejszenia opłaty ponoszonej przez rodziców o kwotę przyznanej dotacji.

moduł 3: utworzenie w 2017 r. nowych miejsc opieki dla dzieci studentów, doktorantów oraz osób zatrudnionych przez uczelnię lub wykonujących zadania na rzecz uczelni i zapewnienie ich funkcjonowania, pod warunkiem pomniejszenia opłaty ponoszonej przez rodziców o kwotę przyznanej dotacji.

moduł 4: utworzenie w 2017 r. nowych miejsc opieki i zapewnienie ich funkcjonowania, pod warunkiem pomniejszenia opłaty ponoszonej przez rodziców o kwotę przyznanej dotacji.


Jak ubiegać się o dofinansowanie?

Aby zgłosić się do programu należy wypełnić odpowiedni formularz oferty.


Formularz oferty można złożyć w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP.


Oferty w formie papierowej można składać osobiście lub nadsyłać pocztą z dopiskiem na kopercie „Oferta na konkurs MALUCH plus 2017” do właściwego - ze względu na położenie gminy, na terenie której prowadzona jest lub będzie instytucja opieki - urzędu wojewódzkiego.


Oferty w formie elektronicznej złożone za pośrednictwem platformy ePUAP, z wykorzystaniem profilu zaufanego albo za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym należy przesyłać na konto urzędu wojewódzkiego, wpisując w temacie np. dla modułu 1: „Oferta MALUCH plus 2017 – moduł 1 – nazwa_gminy_której_ dotyczy_oferta” (zasady składania ofert opisane są w pkt. 8 Programu).


Formularz oferty musi spełniać wymagania formalne, m.in. musi być złożony w terminie, wypełniony prawidłowo i kompletnie. Do oferty należy dołączyć wymagane przez właściwy urząd wojewódzki załączniki.


Terminy składania ofert:

moduł 1 – do dnia 16 grudnia 2016 r.;

moduł 2 – do dnia 9 grudnia 2016 r.;

moduł 3 – do dnia 9 grudnia 2016 r.;

moduł 4 – do dnia 9 grudnia 2016 r..


Pytania dotyczące programu można kierować do właściwych urzędów wojewódzkich (numery telefonów na stronach internetowych urzędów) lub do pracowników Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:
Dorota Marciniak-Budecka tel. 22 529-06-73
Klara Wigier tel. 22 529-07-08

Regulamin konkursu:


http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-nad-dzieckiem-w-wieku-do-lat-trzech/resortowy-pogram-maluch-plus/rok-2017/ogloszenie-o-konkursie/

„Szkoła rodzica”


Ustka, dnia 05.12.2016 r.Warsztaty „Szkoła Rodzica” mają na celu wsparcie rodziców w pełnieniu ról rodzicielskich, podniesienie ich umiejętności opiekuńczo – wychowawczych poprzez nabycie wiedzy, dotyczącej skutecznej komunikacji interpersonalnej, czyli jak mówić, żeby dzieci słuchały i jak słuchać, żeby dzieci mówiły. Doskonalenie umiejętności rozwiązywania konfliktów i nawiązywania głębszych relacji z dziećmi. Kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich. Do udziału w warsztatach zostały zakwalifikowane osoby z terenu Gminy Ustka w większości objęte wsparciem ze strony Asystenta Rodziny z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce.Warsztaty realizowane były zgodnie z programem. Podstawowymi punktami są integracja grupy warsztatowej, skuteczna komunikacja interpersonalna, czyli jak mówić, żeby dzieci słuchały i jak słuchać, żeby dzieci mówiły. Kształtowanie kompetencji antystresowych, rozwiązywanie konfliktów i nawiązywanie głębszych relacji z dziećmi, wychowanie, czyli swego rodzaju trening od dyscypliny i kontroli rodziców do samodyscypliny i samokontroli, metody wychowawcze, które szkodzą.Wszystkie te tematy były realizowane w ramach zajęć teoretycznych oraz ćwiczeń praktycznych.


Warsztaty „Szkoła Rodzica” odbyły się w dniach 15.11.-05.12.2016r. w wymiarze 16 godzin w Świetlicy Wiejskiej w Gąbinie, raz w tygodniu tj. 15.11.2016r., 22.11.2016r., 29.11.2016r. oraz 05.12.2016r. po 4–ry godziny (w godzinach 8.30 – 12.30).

alt

alt

alt

Informacja

Ustka, dnia 02.12.2016 r.


alt

alt


Więcej artykułów…
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Naszą witrynę przegląda teraz 1 gość