WIELKOŚĆ CZCIONKI
KONTRAST NA STRONIE

 

 

 

Deklaracja dostępności cyfrowej

Deklaracja dostępności cyfrowej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.gops.ustka.pl

 

Dane teleadresowe jednostki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce, ul. Dunina 24, 76-270 Ustka

 

Data publikacji strony internetowej: 2017-12-08

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Pliki PDF, DOC itp. - Pliki w tych formatach na stronie www wstawiane są w tylko
    w ograniczonych przypadkach, redagujący stronę tworząc artykuły starają się osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.

  • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF, które powstały w wyniku skanowania dokumentów, odwiedzający stronę mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Data sporządzenia deklaracji: 2020-03-25

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Aldona Dawidowicz kierownik GOPS Ustka, gops@ustka.ug.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 48 59 8147-197. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Dostępność architektoniczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce mieści się w budynku Urzędu Gminy Ustka i zapewnia dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami (podjazd dla wózków, barierki, możliwość załatwienia sprawy w wydzielonym stanowisku na parterze budynku).

Do budynku prowadzą 2 wejścia. Główne oraz boczne – bezpośrednio do GOPS Ustka. Do głównego wejścia prowadzą schody, oraz podjazd dla wózków inwalidzkich. Wejście boczne jest na poziomie zero.

Przed budynkiem są wyznaczone miejsca parkingowe. W budynku nie ma windy. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, po prawej stronie BOI. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Ośrodku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

W kontakcie z Ośrodkiem osoba niepełnosprawna ma prawo do:

pośrednictwa tłumacza PJM - polskiego języka migowego,

pośrednictwa tłumacza SJM - systemu językowo – migowego,

tłumacza przewodnika, nazwanego w ustawie tłumaczem SKON.

Aby skorzystać z pośrednictwa tłumacza prosimy o powiadomienie Kierownika GOPS Ustka (pisemnie, mailem lub faksem) trzy dni przed planowanym terminem załatwienia sprawy,
z wyłączeniem sytuacji nagłych. Formularz powiadomienia o chęci skorzystania ze świadczenia usług tłumacza PJM, SJM, SKOGN znajduje się w załączniku do niniejszej informacji.
 

(KLIKNIJ TUTAJ ABY POBRAĆ FORMULARZ POWIADOMIENIA)

 

Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

Informacje dodatkowe.

Na naszej stronie można korzystać ze standardowych skrótów klawiszowych.
Strona internetowa spełnia standardy AAA,