WIELKOŚĆ CZCIONKI
KONTRAST NA STRONIE

 

 

 

 Ustka, dnia 01 sierpnia 2022 roku

 

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze: starszy inspektor - do spraw kadr i księgowości.

 


Ustka, dnia 11 lipca 2022 r.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze: starszy inspektor - do spraw kadr i księgowości.

 

Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym starszy inspektor do spraw kadr i księgowości

 

Nabór na stanowisko urzędnicze starszy inspektor do spraw kadr i księgowości

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji

 

 

 

Ustka, dnia 08-04-2021 rok

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektor do spraw księgowości

 


 

Ustka, dnia 17-03-2021 rok

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze: podispektor do spraw księgowości.

 

Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym

Nabór na stanowisko urzędnicze podinspektor do spraw księgowości


 

Poszukujemy osoby chętnej do pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ustce na stanowisko  pomoc administracyjna  

 

 I. Nazwa i adres jednostki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce, ul. Dunina 24, 76-270 Ustka

 

II. Określenie stanowiska:

pomoc administracyjna

 

 III. Wymagania: 

 1. Wykształcenie wyższe lub średnie.

 2. Umiejętność obsługi komputera, obsługi urządzeń biurowych, znajomość pakietu MS Office.

 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

 4. Komunikatywność, sumienność, odpowiedzialność i dokładność w realizacji powierzonych zadań.

 5. Mile widziana znajomość zasad księgowości budżetowej, zagadnień rachunkowości budżetowej oraz umiejętność pracy w systemach informatycznych, w tym programów księgowych.

 

IV. Zakres zadań na stanowisku:

Praca administracyjno-biurowa w dziale księgowym

 

V.  Wymagane dokumenty:

 1. Podanie.

 2. Życiorys (CV).

 3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe.

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt do dnia 28 lutego 2020 roku do godz. 14.00 do Kierownika GOPS w Ustce.

 

tel. 59 8147 197 e-mail: gops@ustka.ug.gov.pl


 

Ustka, dnia 29-01-2020 rok

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce poszukuje kandydatów na asystenta osobistego osób niepełnosprawnych w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

 

Ogłoszenie o naborze - asystent osobisty osób niepełnosprawnych

Klauzula - informacja o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji

 


 

Ustka, dnia 08-01-2020 roku

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko do obsługi sekretariatu i świadczeń pomocy społecznej

 

Ustka, dnia 17-12-2019 roku

 

Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do dalszego etapu naboru- rozmowy kwalifikacyjnej na stanowisko urzędnicze do obsługi sekretariatu i świadczeń pomocy społecznej

 

 

Ustka, dnia 29-11-2019 roku

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze: do obsługi sekretariatu i świadczeń pomocy społecznej.

 

Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze

Kwestionariusz osobowy


 

Ustka, 09.11.2018 rok

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR 01/SR/2018

 

USŁUGI OPIEKUŃCZE-REHABILITACJA DOMOWA- PROJEKT PN. "SREBRNA SIEĆ".pdf


 

Ustka, dnia 31-10-2018 roku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce informuje, iż nabór na wolne stanowisko pracownicze: asystent rodziny nie został rozstrzygnięty z powodu braku ofert.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracownicze

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce ogłasza nabór na stanowisko: Asystent rodziny

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracownicze -  asystent rodziny

 

Forma zatrudnienia: umowa o pracę – czasowa.

 

 1. Niezbędne wymagania od kandydatów


Asystentem rodziny może być osoba, która spełnia warunki określone w art.12 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2018 r, poz. 998 ze zm. ) tj.

 1. posiada:
  1. wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki
   o rodzinie lub praca socjalna lub
  2. wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
  3. wykształcenie średnie, szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną
   i udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną,
 2. nie jest i nie był/była pozbawiony/a/ władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jemu/jej zawieszona ani ograniczona,
 3. wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek został na niego/nią nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
 4. nie był/była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełnia praw publicznych.

 

2. Dodatkowe wymagania od kandydatów

 

 1. dyspozycyjność,
 2. komunikatywność,
 3. umiejętność radzenia sobie w relacjach z trudnym klientem,
 4. odporność na stres,
 5. odpowiedzialność,
 6. umiejętność pracy w zespole,
 7. posiadanie prawa jazdy kat. B i  samochodu,   
 8. obsługa komputera (środowisk Windows, Microsoft Word,  Microsoft Excel).

 

Preferowane będą osoby posiadające  staż pracy w jednostkach pomocy społecznej (w tym praktyka, staż), szczególnie posiadające doświadczenie w pracy z osobami wykluczonymi społecznie oraz wykazujące się znajomością lokalnego środowiska.

 

3. Zdania wykonywane na stanowisku

 

 1. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywani umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
 2. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych z dziećmi,
 3. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną,
 4. wspieranie aktywności społecznej rodzin,
 5. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej,  
 6. motywowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych członków rodziny,
 7. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa  dzieci i rodzin,
 8. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,
 9. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,
 10. sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach,
 11. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz  dziecka i rodziny.

 

4. Wymagane dokumenty

 

 1. CV ze zdjęciem,
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 4. kserokopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy),
 5. kserokopie świadectw pracy, ewentualne referencje z zakładów pracy,
 6. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku pracy (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy),
 7. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia    kandydat    zostanie    zobowiązany   do   dostarczenia   zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),
 9. inne dokumenty potwierdzające zdobytą wiedzę, umiejętności i kwalifikacje,
 10. zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji na stanowisko – asystent rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ustce.

W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały ww. dokumentów.

5. Miejsce i termin złożenia dokumentów

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce ul. Dunina 24, 76-270 Ustka, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Asystent Rodziny”, do dnia 31 października 2018r. do godziny 14:00. Decyduje data faktycznego wpływu do Ośrodka.

 

 

6. Dodatkowe informacje

 1. dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane,
 2. kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie rozmów kwalifikacyjnych,
 3. informacja o wyniku naboru ogłoszona będzie na tablicy ogłoszeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ustce oraz w BIP Urzędu Gminy Ustka,
 4. dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego, zostaną odesłane pocztą, bądź istnieje możliwość osobistego odbioru w Ośrodku.

 

Wymagane dokumenty : list motywacyjny i CV należy podpisać i opatrzyć klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko asystenta rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ustce. Jednocześnie oświadczam, że zostałam poinformowana o przysługującym mi prawie dostępu do   treści  moich  danych  oraz  ich  poprawiania,  wycofania  zgody  na  ich   przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.

 


 

Nabór na wolne stanowisko pracy : Pracownik socjalny do projektu pn. „Morze możliwości w Centrum Integracji Społecznej w gminie Ustka” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w wymiarze etatu: ¾ (docelowo cały etat) w Centrum Integracji Społecznej w Rowach adres: ul. Jeziorna 3, 76-212 Rowy

 

Nabór na pracownika socjalnego.pdf