WIELKOŚĆ CZCIONKI
KONTRAST NA STRONIE

 

 

 

Dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne

 


DODATEK MIESZKANIOWY


Dodatki mieszkaniowe w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej realizowane są od 01.04.2007r.

Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy materialnej. Przewidziany został dla osób posiadających niewysokie dochody, a przy tym borykających się z wysokimi opłatami za mieszkanie. Dodatek mieszkaniowy ma za zadanie, poprzez częściowe pokrycie kosztów utrzymania mieszkania, ułatwić (a niekiedy nawet umożliwić) tym osobom regularne uiszczanie należnych opłat za mieszkanie.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Aby otrzymać pomoc w formie dodatku mieszkaniowego należy złożyć:

  • wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego,
  • deklarację o wysokości dochodów za okres pełnych trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku,
  • dokumenty potwierdzające wysokość dochodu w ciągu trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku.

Aby ubiegać się dodatek mieszkaniowy należy spełnić warunki określone w ustawie o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001 roku . m.in: Średni miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na jednego jej członka nie powinien przekraczać - 1.250,00 zł , jeżeli rodzina jest wieloosobowa.
W przypadku gdy osoba samotnie prowadzi gospodarstwo domowe jej dochód nie może przekroczyć - 1.750,00 zł.

Kwoty te stanowią odpowiednio 125% i 175% najniższej emerytury krajowej, która w 2017r roku wynosi - 1.000,00 zł brutto.

Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest w formie decyzji administracyjnego na okres 6 miesięcy.

Dodatek mieszkaniowy wypłaca się w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry.

 


DODATEK ENERGETYCZNYOd 1 stycznia 2014 r. odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy będzie przysługiwał dodatek energetyczny.Kim jest odbiorca wrażliwy?

 

Zgodnie z ustawą - odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

 

Wysokość dodatku energetycznego:

Dodatek energetyczny będzie wynosił rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, ogłaszanej przez Prezesa URE do dnia 31 marca każdego roku.

 

Do przyznania dodatku energetycznego należy dołączyć:
- decyzję o przyznaniu dodatku mieszkaniowego,

- kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

 

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 01 maja 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r. wysokość dodatku energetycznego wynosi:

 

1) dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną - 11,35 zł. miesięcznie;

2) dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób - 15,77 zł. miesięcznie;

3) dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób - 18,92 zł. miesięcznie