WIELKOŚĆ CZCIONKI
KONTRAST NA STRONIE

 

 

 

Formy pomocy

Ustawa o pomocy społecznej przewiduje następujące świadczenia:

 

1)  zasiłek stały, przysługuje :

-  osobie pełnoletniej samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,

-  osobie pełnoletniej pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Wysokość zasiłku stałego ustala się w wysokości:

- w przypadku osoby samotnie gospodarującej  - różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym, że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 701,00 zł miesięcznie

- w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

      Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30,00 zł miesięcznie.

 

2) zasiłek okresowy przysługuje:

w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

- osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,

- rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

     Zasiłek okresowy ustala się:

-  w przypadku osoby samotnie gospodarującej -  do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym, że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 528 zł miesięcznie,

-  w przypadku rodziny - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

  Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50% różnicy między:

- kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby,

- kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20,00 zł miesięcznie.

Okres, na jaki zostanie przyznany zasiłek okresowy, ustala Ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy.

 

3) zasiłek celowy, przysługuje:

w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

     Może być także przyznany:

-  osobom bezdomnym i innym osobom nie mającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń zdrowotnych na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne,

-  osobie lub rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej, niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi,

- w celu realizacji postanowień kontraktu socjalnego, niezależnie od dochodu, przez okres do 2 miesięcy od dnia, w którym osoba objęta kontraktem socjalnym, w trakcie jego realizacji, stała się osobą zatrudnioną,

 

4) specjalny zasiłek celowy, przyznawany osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium ustawowe w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
w wysokości nie przekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny,

 

5) sprawienie pogrzebu odbywa się w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego,

 

6) pomoc w postaci schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym. Udzielenie schronienia następuje poprzez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach dających schronienie. Przyznanie niezbędnego ubrania następuje przez dostarczenie osobie potrzebującej bielizny, odzieży i obuwia odpowiednich do jej indywidualnych właściwości oraz pory roku. Pomoc doraźna albo okresowa w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przyznana może być osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić  oraz dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole może być realizowana w formie zakupu posiłków.

 

7) usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych, a są jej pozbawione,

 

8) praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w środowisku społecznym. Prowadzona jest:

- z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej,

- ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokojenia potrzeb członków społeczności.

     Praca socjalna może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny.

 

9) Pomoc w zakresie dożywiania w formie posiłku, zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności

 

Celem Programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych,
w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych.

 

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie: wsparcia finansowego gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym, poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach, poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży, kształtowania właściwych nawyków żywieniowych

W ramach Programu oraz na podstawie Uchwał Rady Gminy Ustka pomocy udziela się:

1)   dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

2)   uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,

3)   osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym.

 

Do udzielania pomocy w zakresie dożywiania mają zastosowanie przepisy ustawy
o pomocy społecznej. Pomoc w formie posiłku lub zasiłku celowego z przeznaczeniem na przygotowanie posiłku, może być przyznana osobom i rodzinom, których miesięczny dochód netto nie przekracza 150% kwoty kryterium dochodowego, ustawy o pomocy społecznej.

 

10) wynagrodzenie za sprawowanie opieki

 

Świadczeniem pieniężnym z pomocy społecznej jest m.in. wynagrodzenie należne opiekunowi prawnemu z tytułu sprawowania opieki. Powyższy przepis reguluje, art. 36 pkt 1 lit.h oraz art. 53a ustawy z dnia 12 marca 2004roku o pomocy społecznej. Przyznaje je sąd, ale wypłaca gmina.

Jak wynika z art. 162 § 1 kodeksu rodzinnego za sprawowanie opieki sąd może przyznać opiekunowi prawnemu wynagrodzenie. Może mieć ono charakter okresowy albo jednorazowy. W tej drugiej sytuacji wypłata następuje w dniu ustania opieki lub w dniu, w którym opiekun został zwolniony z obowiązku jej wykonywania. Pamiętać także należy, że wynagrodzenie, o którym mowa w omawianym przepisie, nie jest przyznawane z urzędu, lecz na żądanie zgłoszone przez opiekuna.

Za sprawowanie opieki wypłaca się wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez sąd. Wynagrodzenie to obliczone w stosunku miesięcznym nie może przekraczać 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia.

Wymagane dokumenty:

  1. Postanowienie Sądu o ustaleniu i przyznaniu wynagrodzenia dla opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej.
  2. Zaświadczenie Sądu potwierdzające ustanowienie prawne dla opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej.
  3. Dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej

11) jednorazowe świadczenie pieniężne w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy

 

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 poz. 583) w oparciu o art. 31. obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 i który został wpisany do rejestru PESEL, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Na podstawie art 31 ustęp 4 wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego składa osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

 

12) zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży

 

W oparciu o art. 29 i 30 powyższej ustawy z dnia 12 marca 2022r. oraz art.17 ust 1 pkt 3 i 14, art. 48b ust.5 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej może zostać udzielona pomoc doraźna na czas nie dłuższy niż 2 miesiące formie zapewnienia jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży na czas nauki szkolnej, a także dla dzieci w przedszkolu.

Wnioski można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ustce ul. Dunina 24, 76-270 Ustka