WIELKOŚĆ CZCIONKI
KONTRAST NA STRONIE

 

 

 

Stypendia i zasiłki szkolne

Stypendia szkolne 2023/2024

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się od 1 września do 15 września 2023 r., a w przypadku:

 1. uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno – wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego – do dnia 15 lutego danego roku szkolnego;

 2. słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Wydawanie i przyjmowanie wniosków z kompletem dokumentów odbywa się Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ustce, pokój nr 15 - tel. 59 8147-197.
-

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Pomoc materialna przysługuje:

 1. uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;

 2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Wnioskodawcami mogą być: rodzice, prawni opiekunowie, pełnoletni uczeń.


Do wniosku należy dołączyć:

 • Zaświadczenia o wysokości przychodów  z ostatniego miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku tj.  za miesiąc sierpień 2023r. wszystkich pełnoletnich członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym

 • oświadczenie o podejmowaniu prac dorywczych i otrzymywaniu z tego tytułu dochodu,

 • oświadczenie o wysokości uzyskanych dochodów z innych źródeł,

 • zaświadczenie wydane przez dyrektora szkoły o uczęszczaniu przez ucznia do szkoły w roku szkolnym w którym składany jest wniosek.


Prawo do otrzymania stypendium w 2023/2024 r. przysługuje osobie w rodzinie, której dochód nie przekracza kwoty – 600 zł netto (tj. kwota dochodu zgodna z zapisami art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 901b z późn. zm.).


 


Wysokość stypendium uzależniona jest od wysokości dochodu na osobę w rodzinie:

– I grupa stypendium – w wysokości 186,00 zł miesięcznie, przysługuje na ucznia, gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 50% kryterium dochodowego ustawy o pomocy społecznej, tj. kwoty 300,00 zł oraz występuje przynajmniej jedna z okoliczności rodzinnych,

– II grupa stypendium – w wysokości 124 zł miesięcznie, przysługuje na ucznia, gdy dochód na osobę w rodzinie jest większy, niż 300,00zł i nie przekracza 600,00 zł. oraz występuje przynajmniej jedna z okoliczności rodzinnych,


 


II. Zasiłek szkolny.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. O zasiłek szkolny można się ubiegać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego powinien zawierać dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego.

 

 

Uchwała nr LII.708.2023 Rady Gminy Ustka z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ustka

 

Wniosek o stypendium szkolne - zał. nr 1

 

Wniosek o zasiłek szkolny - zał. nr 2

 

Zarządzenie Kierownika GOPS Ustka

 

 

 

 

 

 

Stypendia szkolne 2022/2023

Stypendia szkolne przyznawane są uczniom szkół, wychowankom oraz słuchaczom kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów językowych obcych i kolegiów pracowników służb społecznych, do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, w szczególności gdy w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, wielodzietność, alkoholizm, narkomania, rodzina niepełna, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia dla stypendiów szkolnych, nie może być większa niż 600 zł w rodzinie i 776 zł dla osób samotnie gospodarujących (dochód oblicza się w sposób wskazany w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2268). Pod uwagę brany jest dochód netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym wniosek jest składany.

Zasiłek szkolny przyznawany jest w przypadku zaistnienia trudnej sytuacji materialnej z powodu wystąpienia zdarzenia losowego, nie obowiązuje kryterium dochodowe. Świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznawane jest na wniosek złożony przez rodzica/opiekuna prawnego, pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły, ośrodka, kolegium w GOPS Ustka, w terminie:

 1. Stypendium szkolne dla ucznia w terminie do dnia 15 września danego roku szkolnego, w przypadku słuchaczy kolegiów do dnia 15 października danego roku szkolnego,

 2. Zasiłek szkolny w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia wystąpienia zdarzenia losowego.

Stypendia szkolne są przekazywane na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym lub w formie świadczenia pieniężnego na cele związane z procesem edukacyjnym ucznia. Refundacja następuje na podstawie okazanych faktur oraz rachunków imiennych wystawionych na osobę, która otrzymała decyzję o przyznaniu stypendium lub bezpośrednio do podmiotu świadczącego pomoc związaną z procesem edukacyjnym ucznia. Zasiłek szkolny przyznawany jest w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym lub jako świadczenie pieniężne na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym.


 

Wnioski można składać:

 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej - wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego;

 • za pośrednictwem Poczty Polskiej wysyłając na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce, 76-270 Ustka, ul. Dunina 24.

 • osobiście w wersji papierowej w siedzibie GOPS Ustka w godzinach od 7.30 do 15.30 (środa w godz. 7.30-17.00, piątek 7.30-14.00)- pokój nr 15.

Uchwała Nr XXI.261.2016 Rady Gminy Ustka z dnia 26 sierpnia 2016 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ustka

 

Zał. Nr 1 do Regulaminu udzielania pomocy materialnej o chrakterze socjalnym...Wniosek o przyznanie stypendium szkolego

 

Zał. Nr 2 do Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym...Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego

 

Zarządzenie 10.2022 z dnia 12.08.2022 r. w sprawie określenia wysokości miesięcznego stypendium szkolnego w GOPS Ustka

 

 


Informacja - Stypendia szkolne 2021/2022

 

Wnioski o stypendia szkolne należy składać w terminie od 1 września do 15 września 2021 roku w pokoju nr 15.

Można to zrobić także drogą elektroniczną:

e-mail: gops@ustka.ug.gov.pl

skrytka epuap: /gopsustka1/skrytka

tel. 059 8 147 197

 

Uchwała Nr XXI.261.2016 Rady Gminy Ustka z dnia 26 sierpnia 2016 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ustka

 

Zał. nr 1 do Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

 

Zał. Nr 2 do Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym..  Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego

 

Zarządzenie Nr 14.2021 z dnia 23 sierpnia 2021 roku w sprawie określenia wysokości miesięcznego stypendium szkolnego w GOPS Ustka na rok szkolny 2021/2022

Informacja - Stypendia szkolne 2020/2021

Stypendia szkolne przyznawane są uczniom szkół, wychowankom oraz słuchaczom kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów językowych obcych i kolegiów pracowników służb społecznych, do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, w szczególności gdy w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, wielodzietność, alkoholizm, narkomania, rodzina niepełna, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.

 

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia dla stypendiów szkolnych, nie może być większa niż 528 zł w rodzinie i 701 zł dla osób samotnie gospodarujących (dochód oblicza się w sposób wskazany w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1507). Pod uwagę brany jest dochód netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym wniosek jest składany.

 

Zasiłek szkolny przyznawany jest w przypadku zaistnienia trudnej sytuacji materialnej z powodu wystąpienia zdarzenia losowego, nie obowiązuje kryterium dochodowe. Świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznawane jest na wniosek złożony przez rodzica/opiekuna prawnego, pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły, ośrodka, kolegium w GOPS Ustka, w terminie:

 1. Stypendium szkolne dla ucznia w terminie do dnia 15 września danego roku szkolnego, w przypadku słuchaczy kolegiów do dnia 15 października danego roku szkolnego,

 2. Zasiłek szkolny w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia wystąpienia zdarzenia losowego.

Stypendia szkolne są przekazywane na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym lub w formie świadczenia pieniężnego na cele związane z procesem edukacyjnym ucznia. Refundacja następuje na podstawie okazanych faktur oraz rachunków imiennych wystawionych na osobę, która otrzymała decyzję o przyznaniu stypendium lub bezpośrednio do podmiotu świadczącego pomoc związaną z procesem edukacyjnym ucznia. Zasiłek szkolny przyznawany jest w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym lub jako świadczenie pieniężne na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym.

 

Wnioskodawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia GOPS w Ustce o zmianie lub ustaniu przyczyny które stanowiły podstawę do przyznania stypendium. Stypendia szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowią podstawę do jego przyznania, a należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

 

 

Wnioski o stypendia szkolne należy składać w terminie
od
1 września do 15 września 2020 roku w pokoju nr 15. Można to zrobić także drogą elektroniczną:

e-mail: gops@ustka.ug.gov.pl

skrytka epuap: /gopsustka1/skrytka
tel. 059 8 147 197
 

 

Uchwała Nr XXI.261.2016 Rady Gminy Ustka z dnia 26 sierpnia 2016 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ustka

 

Zał. nr 1 do Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

 

Zał. Nr 2 do Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym..  Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego

 

Zarządzenie Nr 10.2020 z dnia 19 sierpnia 2020 roku w sprawie określenia wysokości miesięcznego stypendium szkolnego w GOPS Ustka na rok szkolny 2020-2021

 

Stypendia szkolne przyznawane są uczniom szkół, wychowankom oraz słuchaczom kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów językowych obcych i kolegiów pracowników służb społecznych, do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, w szczególności gdy w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, wielodzietność, alkoholizm, narkomania, rodzina niepełna, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.

 

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia dla stypendiów szkolnych, nie może być większa niż 514 zł w rodzinie i 634 zł dla osób samotnie gospodarujących (dochód oblicza się w sposób wskazany w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Pod uwagę brany jest dochód netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym wniosek jest składany.

 

Zasiłek szkolny przyznawany jest w przypadku zaistnienia trudnej sytuacji materialnej z powodu wystąpienia zdarzenia losowego, nie obowiązuje kryterium dochodowe.

 

Świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznawane jest na wniosek złożony przez rodzica/opiekuna prawnego, pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły, ośrodka, kolegium w GOPS Ustka, w terminie:

 1. Stypendium szkolne dla ucznia w terminie do dnia 15 września danego roku szkolnego, w przypadku słuchaczy kolegiów do dnia 15 października danego roku szkolnego,
 2. Zasiłek szkolny w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia wystąpienia zdarzenia losowego.

 

Stypendia szkolne są przekazywane na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym lub w formie świadczenia pieniężnego na cele związane z procesem edukacyjnym ucznia.

Refundacja następuje na podstawie okazanych faktur oraz rachunków imiennych wystawionych na osobę, która otrzymała decyzję o przyznaniu stypendium lub bezpośrednio do podmiotu świadczącego pomoc związaną z procesem edukacyjnym ucznia.

 

Zasiłek szkolny przyznawany jest w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym lub jako świadczenie pieniężne na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym.

 

Wnioskodawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia GOPS w Ustce o zmianie lub ustaniu przyczyny które stanowiły podstawę do przyznania stypendium. Stypendia szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowią podstawę do jego przyznania, a należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

Wnioski o stypendia szkolne należy składać do dnia 15 września bieżącego roku w GOPS Ustka, pokój nr 15

   

 

Uchwała Nr XXI.261.2016 Rady Gminy Ustka z dnia 26 sierpnia 2016 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ustka

 

Zarządzenie Nr 10.2019 z dnia 22 lipca 2019 roku w sprawie określenia wysokości miesięcznego stypendium szkolnego w GOPS Ustka na rok szkolny 2019-2020

 

Zał. nr 1 do Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

 

Zał. Nr 2 do Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym..  Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego