WIELKOŚĆ CZCIONKI
KONTRAST NA STRONIE

 

 

 

Usługi opiekuńcze

ZASADY PRZYZNAWANIA USŁUG OPIEKUŃCZYCH I SPECJALISTYNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH

 

Ustawa o pomocy społecznej wskazuje, że pomoc w formie usług przysługuje osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innej przyczyny wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.
Co obejmują usługi opiekuńcze

Zgodnie z art. 50 ust 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej usługi opiekuńcze obejmują pomoc
w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

 

Zakres wykonywanych usług dotyczy jedynie usług na rzecz osoby objętej pomocą.

 1. czynności pielęgnacyjne:

 • mycie, kąpanie, dbanie o higienę osobistą,

 • zmiana bielizny pościelowej i osobistej, pomoc w ubieraniu,

 • pielęgnacja zalecona przez lekarza,

 • karmienie chorego jeśli zachodzi taka konieczność,

 1. czynności gospodarcze:

 • dokonywanie niezbędnych zakupów,

 • pomoc w przygotowaniu posiłków, przynoszenie obiadu ze stołówki,

 • dokonywanie bieżących porządków w części domu zajmowanej przez podopiecznego tj. ścieranie kurzu, odkurzanie, mycie podłogi, zmywanie naczyń używanych przez podopiecznego, utrzymanie w czystości urządzeń sanitarnych,

 • pranie bielizny pościelowej i osobistej podopiecznego,

 • pomoc przy paleniu w piecu, przynoszenie opału,

 • załatwianie spraw urzędowych, dokonywanie bieżących opłat,

 • zamawianie w razie potrzeby wizyt lekarskich i realizacja recept,

 1. czynności opiekuńcze (w miarę możliwości):

 • wyjście z podopiecznym na spacer, po zakupy,

 • czytanie książek, pomoc w pisaniu listów.

W razie konieczności, zakres czynności opiekunki domowej może ulec zmianie.


Organizacja usług opiekuńczych

O pomoc w formie usług opiekuńczych (także specjalistycznych usług opiekuńczych) należy zwrócić się do ośrodka pomocy społecznej. Nie zawsze konieczna jest osobista wizyta w ośrodku. Można skontaktować się telefonicznie lub wysłać list. Wymagane jest zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, uzasadniające korzystanie z usług opiekuńczych i zaleconą przez lekarza pielęgnację. Po zgłoszeniu, w przeciągu dwóch tygodni, pracownik socjalny z GOPS odwiedza osobę oczekującą pomocy w jej mieszkaniu i przeprowadza tzw. rodzinny wywiad środowiskowy, którego celem jest ocena sytuacji życiowej podopiecznego. Od wyników wywiadu zależy m.in. ustalenie wysokości ewentualnej odpłatności za usługi. Ośrodek pomocy społecznej musi w ciągu 30 dni od otrzymania zgłoszenia zapotrzebowania na usługi wydać decyzję administracyjną (na piśmie) o przyznaniu - bądź nie - tej formy pomocy.

Odpłatność za usługi opiekuńcze uzależniona jest od dochodu na członka rodziny a jej wysokość ustalana przez gminę w formie uchwały.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są nieodpłatnie w przypadku, gdy dochód osoby lub rodziny nie przekracza kryterium dochodowego lub jest równy kryterium dochodowemu, określonemu w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej zwanemu dalej kryterium dochodowym.

 

zaświadczenie o konieczności świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych.pdf

 

zaświadczenie o konieczności świadczenia specjalistycznych usług opiekunczych dla dziecka.pdf