WIELKOŚĆ CZCIONKI
KONTRAST NA STRONIE

 

 

 

Program

"Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” - edycja 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce realizuje Program "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” - edycja 2024 w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.


Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”– edycja 2024 ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.
 

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:
1) poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnościami, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;
2) wsparcia osób z niepełnosprawnościami oraz zapewnienia pomocy adekwatnej do potrzeb;
3) uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.;
5) zwiększenia wsparcia asystenckiego dla uczniów z niepełnosprawnościami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

 

Adresatami Programu są:

  1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
    a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
    b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
    c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62  ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem tel. 59 8 147-197

 

Więcej informacji o programie

 

Karta zgłoszeniowa

 

Zgoda uczestnika

 

Klauzula - uczestnik

 

"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"

W 2021 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce nadal realizuje Program ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej". Na rok 2021 zaplanowano świadczenie pomocy u czterech mieszkańców Gminy Ustka.

Ustka, dnia 29-01-2020 rok

Zapraszamy do korzystania z Programu

"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce zaprasza do udziału w realizowanym w okresie II - XII.2020r. Programie pn. "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Program adresowany jest do pełnoletnich osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Program ma na celu przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

1. Kto może pełnić rolę asystenta?

Usługę asystenta będą mogły wykonywać:

- osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej;
- osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.
Do zadań asystenta należeć będą m.in. pomoc w wyjściu, powrocie oraz w dojazdach np. na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne lub do ośrodków kultury, pomoc w zakupach i w załatwieniu spraw urzędowych. Usługa asystenta osobistego może być realizowana przez 7 dni w tygodniu, w godz. 7-22. Limit godzin na 1 uczestnika: 30 godzin miesięcznie.

2. Co należy zrobić, aby zacząć korzystać z usługi asystenta osobistego?

Osoba niepełnosprawna bądź opiekun tej osoby musi złożyć do GOPS w Ustce „Kartę zgłoszenia do Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”(wzór) . Na jej podstawie jednostka może przyznać usługę asystenta.

Karta powinna zawierać informacje o uczestniku programu:

- Imię i nazwisko
- Datę urodzenia
- Adres zamieszkania
- Dane kontaktowe (telefon, e-mail), ewentualnie dane osoby upoważnionej do kontaktu
- Informacje na temat ograniczeń osoby niepełnosprawnej w zakresie komunikowania lub poruszania się

 Karta powinna być aktualizowana przez uczestnika lub opiekuna prawnego za każdym razem, kiedy dochodzi do zmian w zawartych w niej danych. Kolejne zgłoszenia mogą być przyjmowane na piśmie pod adresem:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce, 76-270 Ustka, ul. Dunina 24

Usługa asystenta jest dla mieszkańców Gminy Ustka bezpłatna.

Zapraszamy chętnych do składania zapotrzebowania oraz osoby, które chcą zostać asystentem do składania dokumentów aplikacyjnych.

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem tel. 59 8 147-197

 

Więcej informacji o Programie

 

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" edycja 2019-2020.