WIELKOŚĆ CZCIONKI
KONTRAST NA STRONIE

 

 

 

Projekt "Morze możliwości"

 

Ustka, dnia 07-09-2020 rok

 

PROJEKT „MORZE MOŻLIWOŚCI” WYCIECZKA INTEGRACYJNO- EDUKACYJNA DLA UCZESTNIKÓW CIS
ROWACH

 

W związku z realizacją projektu "Morze możliwości w Centrum Integracji Społecznej w Gminie Ustka" w ramach RPO WP na lata 2014-2020, dnia 26.08.2020 roku odbył się wyjazd integracyjno-edukacyjny do miejscowości Ustka. W wycieczce wzięło udział 8 uczestników CIS w Rowach oraz opiekunowie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce i CIS w Rowach.

Podczas spaceru po Ustce na uczestników czekało wiele atrakcji. Dużym zainteresowaniem cieszyła się propozycja zwiedzenia usteckich muzeów m.in. Muzeum Bursztynu, Muzeum Chleba oraz Muzeum Ziemi Usteckiej. Spotkanie zakończyło się gorącym poczęstunkiem złożonym z dań gorących, deserów oraz ciepłych napojów. Zamierzone cele wycieczki zostały zrealizowane.

 

 


 

                                                        Ustka, 25 czerwca 2020 roku

WYJAZD DO ZAGRODY ŚLEDZIOWEJ W STARKOWIE

 

 

W dniu 19.06.2020 w związku z realizacją projektu "Morze możliwości w Centrum Integracji Społecznej w Gminie Ustka" w ramach RPO WP na lata 2014-2020 odbył się wyjazd integracyjno-edukacyjny uczestników CIS Rowy do Zagrody Śledziowej w miejscowości Starkowo. Dziesięciu uczestników wraz z opiekunami z Centrum Integracji Społecznej w Rowach i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce zostało dowiezionych na miejsce gdzie czekał przewodnik. Oprowadził on zgromadzonych po Muzeum Śledzia i całej Zagrodzie Śledziowej.

Wśród wielu atrakcji, jakie przygotowane zostały dla uczestników wycieczki, dużym zainteresowaniem cieszył się konkurs wiedzy o śledziu, w którym trzy zwycięskie osoby otrzymały nagrody rzeczowe. Zakończeniem wycieczki był poczęstunek złożony z dań gorących i zimnych, a także przystawek i napojów.

Zamierzone cele wycieczki zostały zrealizowane.

Wszyscy zadowoleni i pełni wrażeń po godzinie 13-tej zostali rozwiezieni do domów.

 

 

W dniu 18 listopada 2019r. w ramach projektu „Morze możliwości” w Centrum Integracji Społecznej w Rowach zorganizowano wyjazd integracyjno-edukacyjny dla uczestników CIS. Uczestnicy zwiedzili bunkry Bluchera w Ustce. Przewodnik opowiedział uczestnikom historię przedwojenną Ustki, historię powstania bunkrów oraz umocnień wojskowych, które miały spełniały rolę tajnej nadmorskiej bazy niemieckiej.

Zwiedzający zapoznali się z wnętrzami bunkrów, które zostały wyposażone w urządzenia multimedialne, dodatkową atrakcją była projekcja filmu ukazująca tragedię zatonięcia statku „Wilhelm Gustloff” w 1945r. Następnie uczestnicy wraz z opiekunami udali się na krótki spacer po usteckiej promenadzie. Kolejnym punktem wyjazdu był poczęstunek, uczestnicy zostali zaproszeni na obiad, w czasie którego żywo dyskutowali na temat wiedzy, którą zdobyli podczas spotkania w bunkrach Bluchera.

 

Projekt „Morze możliwości w Centrum Integracji Społecznej w gminie Ustka” współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrum Integracji Społecznej w Rowach

           

Ideą przyświecającą działalności każdego Centrum Integracji Społecznej jest wspieranie uczestników w procesie reintegracji społecznej i zawodowej, przywracania wiary w siebie i powrotu do pracy. Centrum Integracji Społecznej w Rowach powstało w październiku 2018 r., a jednostką prowadzącą jest Stowarzyszenie Horyzont. Centrum mieści się pod adresem 76-212 Rowy ul. Jeziorna 3 w budynku Zakładu Usług Wodnych – Oczyszczalnia Rowy. W ramach realizowanego projektu przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce wraz ze Stowarzyszeniem Horyzont w Centrum realizowany jest projekt pn. „Morze możliwości w Centrum Integracji Społecznej w gminie Ustka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 06.01. Aktywna integracja, Podziałanie 06.01.02. Aktywizacja społeczno-zawodowa.

            W projekcie zostały utworzone trzy warsztaty:

 • warsztat porządkowo – konserwatorski w ramach którego prowadzone będzie przygotowanie uczestników do m.in.: prac porządkowych, w tym sprzątanie ulic i chodników, sprzątanie pomieszczeń, sprzątanie rowów leżących w pasie dróg gminnych i powiatowych, utrzymywanie czystości i dbałość o linie brzegowe zbiorników wodnych, pielęgnacja terenów zielonych, obsługę imprez masowych pod kątem utrzymania czystości przed, w trakcie i po imprezie, itp.;
 • warsztat remontowo – budowlany w ramach którego wykonywane będą prace remontowe (drobne rozbiórki, remonty pomieszczeń, prace malarskie i inne prace wykończeniowe, montaż mebli i dodatków mieszkaniowych; prace przygotowawcze, układanie płytek, podłóg (parkiety, panele, wykładziny), itd.,
 • warsztat przy pracodawcy o profilu porządkowo – konserwatorskim.

Uczestnictwo w CIS to 6h od poniedziałku do piątku z czego: cztery dni to reintegracja zawodowa a jeden dzień to reintegracja społeczna. W ramach reintegracji zawodowej Centrum prowadzi zajęcia w terenie, gdzie uczestnicy porządkują miejscowości na terenie gminy Ustka tj. Rowy, Objazda, Gąbino, Zapadłe czy Przewłoka, porządkują świetlice wiejskie, pomagają uporządkować teren po pożarze, czy wykonują drobne remonty w jednostkach podległych gminie Ustka np. Szkoła w Zaleskich. Uczestnictwo w CIS ma na celu nie tylko aktywizację zawodową, równie ważna, a czasem nawet ważniejsza jest reintegracja społeczna. Obecnie Centrum Integracji Społecznej w Rowach ma 18 uczestników, którzy w ramach reintegracji społecznej raz w tygodniu spotykają się na warsztatach komunikacji, motywacji, zajęciach z przedsiębiorczości, pisania CV czy obsługi komputera. Ten jeden dzień w tygodniu to również czas na naukę gospodarowania własnymi środkami, spotkanie z  doradcą zawodowym czy psychologiem. Reintegracja społeczna to także wycieczki, wyjścia do kina, na koncerty czy do teatru.

Uczestnik Centrum realizuje Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego w ramach którego może podnieść swoje kwalifikację poprzez kurs zawodowy, otrzymuje świadczenie integracyjne w wysokości 100% świadczenia dla bezrobotnych, posiłek/ produkty żywnościowe za każdy dzień uczestnictwa, ubezpieczenie NNW.

Nie wszyscy uczestnicy CIS są do niego kierowani przez GOPS w Ustce. Niektórzy dowiadują się o warsztatach od rodziny czy znajomych i sami zgłaszają się do Centrum.

Obecnie trwa nowy nabór do projektu pn. „Morze możliwości w Centrum Integracji Społecznej w gminie Ustka”, dlatego zachęcamy osoby zainteresowane do kontaktu z pracownikiem socjalnym Centrum pod numerem tel. 535 300 135, z pracownikami socjalnymi GOPS w Ustce pod numerem tel. (59) 81 47 197 lub z sołtysem w swojej miejscowości.

 

 

 

„Morze możliwości” -  Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 06. Integracja Działanie 06.01. Aktywna Integracja Poddziałanie 06.01.02. Aktywizacja Społeczno - Zawodowa

 

 

CIS na terenie gminy Ustka działa od 1 października 2018 roku. To jednostka, która organizuje program reintegracji zawodowej i społecznej osób dotkniętych wykluczeniem społecznym, które ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo.

Przez okres od X 2018 do XII 2020 ze wsparcia CIS skorzysta 70 osób, miesięcznie będzie to grupa 30 osób. Zrekrutowane osoby, w tym bezrobotne, bierne zawodowe, będą brać udział w zajęciach reintegracji zawodowej polegającej na udziale w warsztatach zawodowych realizowanych przez wykwalifikowanego instruktora. Prowadzone są dwa warsztaty:

 1. porządkowo – konserwatorski (przyuczenie w zakresie obsługi kosiarek, podkaszarek),
 2. remontowo – budowlany (drobne rozbiórki, remonty pomieszczeń, prace malarskie
  i wykończeniowe).

CIS funkcjonować będzie do 31 grudnia 2020 roku – zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie działalności jednostki.

Aktualnie, stan na dzień 10 grudnia 2018 roku, do Centrum Integracji Społecznej w Rowach zakwalifikowanych zostało 17 osób. Osoby te wykonują prace porządkowe na terenie gminy Ustka oraz odbywają zajęcia z zakresu reintegracji zawodowej i społecznej. Każdy z uczestników pobiera co miesięcznie świadczenie integracyjne.


 

 

„Morze możliwości” - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 06. Integracja Działanie 06.01. Aktywna Integracja Poddziałanie 06.01.02. Aktywizacja Społeczno - Zawodowa

 

CIS na terenie gminy Ustka planuje się uruchomić w m-cu październiku 2018 roku, funkcjonować będzie do 31 grudnia 2020 roku – zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie działalności jednostki.

CIS to jednostka, która organizuje program reintegracji zawodowej i społecznej osób dotkniętych wykluczeniem społecznym, które ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo.

Przez okres od X 2018 do XII 2020 ze wsparcia CIS skorzysta 70 osób, miesięcznie będzie to grupa 30 osób. Zrekrutowane osoby, w tym bezrobotne, bierne zawodowe, będą brać udział w zajęciach reintegracji zawodowej polegającej na udziale w warsztatach zawodowych realizowanych przez wykwalifikowanego instruktora. Planuje się prowadzić dwa warsztaty:

 1. porządkowo – konserwatorski (przyuczenie w zakresie obsługi kosiarek, podkaszarek),

 2. remontowo – budowlany (drobne rozbiórki, remonty pomieszczeń, prace malarskie
  i wykończeniowe)