WIELKOŚĆ CZCIONKI
KONTRAST NA STRONIE

 

 

Projekt "Morze możliwości"

 

 

 

 

Centrum Integracji Społecznej w Rowach

           

Ideą przyświecającą działalności każdego Centrum Integracji Społecznej jest wspieranie uczestników w procesie reintegracji społecznej i zawodowej, przywracania wiary w siebie i powrotu do pracy. Centrum Integracji Społecznej w Rowach powstało w październiku 2018 r., a jednostką prowadzącą jest Stowarzyszenie Horyzont. Centrum mieści się pod adresem 76-212 Rowy ul. Jeziorna 3 w budynku Zakładu Usług Wodnych – Oczyszczalnia Rowy. W ramach realizowanego projektu przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce wraz ze Stowarzyszeniem Horyzont w Centrum realizowany jest projekt pn. „Morze możliwości w Centrum Integracji Społecznej w gminie Ustka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 06.01. Aktywna integracja, Podziałanie 06.01.02. Aktywizacja społeczno-zawodowa.

            W projekcie zostały utworzone trzy warsztaty:

 • warsztat porządkowo – konserwatorski w ramach którego prowadzone będzie przygotowanie uczestników do m.in.: prac porządkowych, w tym sprzątanie ulic i chodników, sprzątanie pomieszczeń, sprzątanie rowów leżących w pasie dróg gminnych i powiatowych, utrzymywanie czystości i dbałość o linie brzegowe zbiorników wodnych, pielęgnacja terenów zielonych, obsługę imprez masowych pod kątem utrzymania czystości przed, w trakcie i po imprezie, itp.;
 • warsztat remontowo – budowlany w ramach którego wykonywane będą prace remontowe (drobne rozbiórki, remonty pomieszczeń, prace malarskie i inne prace wykończeniowe, montaż mebli i dodatków mieszkaniowych; prace przygotowawcze, układanie płytek, podłóg (parkiety, panele, wykładziny), itd.,
 • warsztat przy pracodawcy o profilu porządkowo – konserwatorskim.

Uczestnictwo w CIS to 6h od poniedziałku do piątku z czego: cztery dni to reintegracja zawodowa a jeden dzień to reintegracja społeczna. W ramach reintegracji zawodowej Centrum prowadzi zajęcia w terenie, gdzie uczestnicy porządkują miejscowości na terenie gminy Ustka tj. Rowy, Objazda, Gąbino, Zapadłe czy Przewłoka, porządkują świetlice wiejskie, pomagają uporządkować teren po pożarze, czy wykonują drobne remonty w jednostkach podległych gminie Ustka np. Szkoła w Zaleskich. Uczestnictwo w CIS ma na celu nie tylko aktywizację zawodową, równie ważna, a czasem nawet ważniejsza jest reintegracja społeczna. Obecnie Centrum Integracji Społecznej w Rowach ma 18 uczestników, którzy w ramach reintegracji społecznej raz w tygodniu spotykają się na warsztatach komunikacji, motywacji, zajęciach z przedsiębiorczości, pisania CV czy obsługi komputera. Ten jeden dzień w tygodniu to również czas na naukę gospodarowania własnymi środkami, spotkanie z  doradcą zawodowym czy psychologiem. Reintegracja społeczna to także wycieczki, wyjścia do kina, na koncerty czy do teatru.

Uczestnik Centrum realizuje Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego w ramach którego może podnieść swoje kwalifikację poprzez kurs zawodowy, otrzymuje świadczenie integracyjne w wysokości 100% świadczenia dla bezrobotnych, posiłek/ produkty żywnościowe za każdy dzień uczestnictwa, ubezpieczenie NNW.

Nie wszyscy uczestnicy CIS są do niego kierowani przez GOPS w Ustce. Niektórzy dowiadują się o warsztatach od rodziny czy znajomych i sami zgłaszają się do Centrum.

Obecnie trwa nowy nabór do projektu pn. „Morze możliwości w Centrum Integracji Społecznej w gminie Ustka”, dlatego zachęcamy osoby zainteresowane do kontaktu z pracownikiem socjalnym Centrum pod numerem tel. 535 300 135, z pracownikami socjalnymi GOPS w Ustce pod numerem tel. (59) 81 47 197 lub z sołtysem w swojej miejscowości.

 

 

 

„Morze możliwości” -  Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 06. Integracja Działanie 06.01. Aktywna Integracja Poddziałanie 06.01.02. Aktywizacja Społeczno - Zawodowa

 

 

CIS na terenie gminy Ustka działa od 1 października 2018 roku. To jednostka, która organizuje program reintegracji zawodowej i społecznej osób dotkniętych wykluczeniem społecznym, które ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo.

Przez okres od X 2018 do XII 2020 ze wsparcia CIS skorzysta 70 osób, miesięcznie będzie to grupa 30 osób. Zrekrutowane osoby, w tym bezrobotne, bierne zawodowe, będą brać udział w zajęciach reintegracji zawodowej polegającej na udziale w warsztatach zawodowych realizowanych przez wykwalifikowanego instruktora. Prowadzone są dwa warsztaty:

 1. porządkowo – konserwatorski (przyuczenie w zakresie obsługi kosiarek, podkaszarek),
 2. remontowo – budowlany (drobne rozbiórki, remonty pomieszczeń, prace malarskie
  i wykończeniowe).

CIS funkcjonować będzie do 31 grudnia 2020 roku – zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie działalności jednostki.

Aktualnie, stan na dzień 10 grudnia 2018 roku, do Centrum Integracji Społecznej w Rowach zakwalifikowanych zostało 17 osób. Osoby te wykonują prace porządkowe na terenie gminy Ustka oraz odbywają zajęcia z zakresu reintegracji zawodowej i społecznej. Każdy z uczestników pobiera co miesięcznie świadczenie integracyjne.


 

 

„Morze możliwości” - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 06. Integracja Działanie 06.01. Aktywna Integracja Poddziałanie 06.01.02. Aktywizacja Społeczno - Zawodowa

 

CIS na terenie gminy Ustka planuje się uruchomić w m-cu październiku 2018 roku, funkcjonować będzie do 31 grudnia 2020 roku – zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie działalności jednostki.

CIS to jednostka, która organizuje program reintegracji zawodowej i społecznej osób dotkniętych wykluczeniem społecznym, które ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo.

Przez okres od X 2018 do XII 2020 ze wsparcia CIS skorzysta 70 osób, miesięcznie będzie to grupa 30 osób. Zrekrutowane osoby, w tym bezrobotne, bierne zawodowe, będą brać udział w zajęciach reintegracji zawodowej polegającej na udziale w warsztatach zawodowych realizowanych przez wykwalifikowanego instruktora. Planuje się prowadzić dwa warsztaty:

 1. porządkowo – konserwatorski (przyuczenie w zakresie obsługi kosiarek, podkaszarek),

 2. remontowo – budowlany (drobne rozbiórki, remonty pomieszczeń, prace malarskie
  i wykończeniowe)