WIELKOŚĆ CZCIONKI
KONTRAST NA STRONIE

 

Projekt "Morze możliwości"


„Morze możliwości” - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 06. Integracja Działanie 06.01. Aktywna Integracja Poddziałanie 06.01.02. Aktywizacja Społeczno - Zawodowa

 

CIS na terenie gminy Ustka planuje się uruchomić w m-cu październiku 2018 roku, funkcjonować będzie do 31 grudnia 2020 roku – zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie działalności jednostki.

CIS to jednostka, która organizuje program reintegracji zawodowej i społecznej osób dotkniętych wykluczeniem społecznym, które ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo.

Przez okres od X 2018 do XII 2020 ze wsparcia CIS skorzysta 70 osób, miesięcznie będzie to grupa 30 osób. Zrekrutowane osoby, w tym bezrobotne, bierne zawodowe, będą brać udział w zajęciach reintegracji zawodowej polegającej na udziale w warsztatach zawodowych realizowanych przez wykwalifikowanego instruktora. Planuje się prowadzić dwa warsztaty:

  1. porządkowo – konserwatorski (przyuczenie w zakresie obsługi kosiarek, podkaszarek),

  2. remontowo – budowlany (drobne rozbiórki, remonty pomieszczeń, prace malarskie
    i wykończeniowe)