WIELKOŚĆ CZCIONKI
KONTRAST NA STRONIE

 

Projekt "Morze możliwości"

„Morze możliwości” -  Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 06. Integracja Działanie 06.01. Aktywna Integracja Poddziałanie 06.01.02. Aktywizacja Społeczno - Zawodowa

 

 

CIS na terenie gminy Ustka działa od 1 października 2018 roku. To jednostka, która organizuje program reintegracji zawodowej i społecznej osób dotkniętych wykluczeniem społecznym, które ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo.

Przez okres od X 2018 do XII 2020 ze wsparcia CIS skorzysta 70 osób, miesięcznie będzie to grupa 30 osób. Zrekrutowane osoby, w tym bezrobotne, bierne zawodowe, będą brać udział w zajęciach reintegracji zawodowej polegającej na udziale w warsztatach zawodowych realizowanych przez wykwalifikowanego instruktora. Prowadzone są dwa warsztaty:

  1. porządkowo – konserwatorski (przyuczenie w zakresie obsługi kosiarek, podkaszarek),
  2. remontowo – budowlany (drobne rozbiórki, remonty pomieszczeń, prace malarskie
    i wykończeniowe).

CIS funkcjonować będzie do 31 grudnia 2020 roku – zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie działalności jednostki.

Aktualnie, stan na dzień 10 grudnia 2018 roku, do Centrum Integracji Społecznej w Rowach zakwalifikowanych zostało 17 osób. Osoby te wykonują prace porządkowe na terenie gminy Ustka oraz odbywają zajęcia z zakresu reintegracji zawodowej i społecznej. Każdy z uczestników pobiera co miesięcznie świadczenie integracyjne.


„Morze możliwości” - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 06. Integracja Działanie 06.01. Aktywna Integracja Poddziałanie 06.01.02. Aktywizacja Społeczno - Zawodowa

 

CIS na terenie gminy Ustka planuje się uruchomić w m-cu październiku 2018 roku, funkcjonować będzie do 31 grudnia 2020 roku – zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie działalności jednostki.

CIS to jednostka, która organizuje program reintegracji zawodowej i społecznej osób dotkniętych wykluczeniem społecznym, które ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo.

Przez okres od X 2018 do XII 2020 ze wsparcia CIS skorzysta 70 osób, miesięcznie będzie to grupa 30 osób. Zrekrutowane osoby, w tym bezrobotne, bierne zawodowe, będą brać udział w zajęciach reintegracji zawodowej polegającej na udziale w warsztatach zawodowych realizowanych przez wykwalifikowanego instruktora. Planuje się prowadzić dwa warsztaty:

  1. porządkowo – konserwatorski (przyuczenie w zakresie obsługi kosiarek, podkaszarek),

  2. remontowo – budowlany (drobne rozbiórki, remonty pomieszczeń, prace malarskie
    i wykończeniowe)