WIELKOŚĆ CZCIONKI
KONTRAST NA STRONIE

 

 

 

Projekt "Nowa Szansa"


 

 

Nowa Szansa” - Oś Priorytetowa 06. Integracja Działanie 06.01. Aktywna Integracja Poddziałanie 06.01.02. Aktywizacja Społeczno – Zawodowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

 

Projekt realizowany jest przez Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego w Lędowie w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ustce, Damnicy, Dębnicy Kaszubskiej i Główczycach.

Projekt realizowany jest w okresie od 2017-01-31 do 2018-12-31 i skierowany jest do grupy 40 osób (po 10 z każdej gminy) biernych zawodowo, w tym bezrobotnych, niepełnosprawnych korzystających z pomocy społecznej.

Projekt obejmuje rekrutację uczestników, ustalenie ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej, udział w warsztatach mających na celu aktywizację społeczną, udział w kursach zawodowych i trzymiesięcznych stażach zawodowych u pracodawców. Każdy z kursantów bądź stażystów otrzyma wynagrodzenie w formie stypendium oraz zwrot kosztów dojazdu.

Projekt ma na celu zwiększenie kompetencji społecznych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez aktywizację społeczną i zawodową realizowaną w ramach warsztatów wsparcia, szkoleń i staży zawodowych.


 

 

Projekt „NOWA SZANSA” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

 

Ustka, 26.04.2018r.

 

Informacja dot. realizacji działań w projekcie w ramach Działania 06.01. Aktywna Integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 „NOWA SZANSA”.

 

Do dnia marca 2018r. zostało rekrutowanych 10 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Ustka, wszystkie te osoby wzięły udział w warsztatach mających na celu aktywizację społeczną. W ramach warsztatów realizowane były zajęcia : warsztaty komputerowo – informatyczne, komunikacji i umiejętności społecznych, artystyczne i rzemiosł różnych oraz wsparcie psychologa grupowe i indywidualne. Celem warsztatów było ogólne usprawnienie podstawowych funkcji życiowych i społecznych oraz uzyskanie niezależności w radzeniu sobie w samodzielnym życiu.

 

Po ukończeniu warsztatów 4 osoby podjęły i ukończyły staże zawodowe :

 

- 1 osoba po ukończeniu stażu rozpoczęła udział w kursie wizaż, makijaż w projekcie „Na fali”.

- 1 osoba po ukończeniu stażu ubiega się o przyjęcie na kolejny staż 6 miesięczny z zatrudnieniem, po stażu, na okres 3 m-cy.

- 1 osoba po ukończeniu stażu podejmuje pracę na umowę – zlecenie w miejscu odbywania stażu.

- 1 osoba zarejestrowała się w PUP Słupsk jako poszukująca pracy.

 

1 osoba od m-ca kwietnia 2018r. podjęła staż zawodowy.

 

Po ukończeniu warsztatów 3 osoby podjęły zatrudnienie.

 

Aktualnie 2 osoby z ostatniej rekrutacji oczekują na staże zawodowe.

 

Rezultatem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa w ramach warsztatów wsparcia. Szkolenia i staże zawodowe na trwale zwiększą ich kompetencje oraz powrót na rynek pracy, a tym samym znalezienie zatrudnienia.

 

 

 

 

Projekt „NOWA SZANSA” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

 

Ustka, dnia 27-02-2019 roku

 

Projekt „Nowa Szansa” realizowany przez Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego w Lędowie w partnerstwie z czterema Ośrodka Pomocy Społecznej z powiatu słupskiego w tym Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ustce. Projekt realizowany był w okresie 30.01.2017 do 28 luty 2019r.

Celem projektu było zwiększone zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Z terenu gminy Ustka zrekrutowano 10 osób bezrobotnych, niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społeczno-zawodowym, którym ustalono indywidualne ścieżki reintegracji społecznej. Uczestnicy projektu uczestniczyli w warsztatach mających na celu aktywizację społeczną w tym: warsztaty komputerowo-informatyczne,komunikacji i umiejętności społecznych, wsparcie psychologa, doradcy zawodowego i prawnika. Po zakończeniu warsztatów uczestnicy podejmowali 3 lub 4 miesięczne staże zawodowe przy pracodawcach otrzymując stypendium stażowe oraz zwroty za dojazdy do miejsca stażu. Uczestnicy projektu mogli skorzystać z kursów zawodowych finansowanych w ramach projektu.

 

Z terenu gminy Ustka:

- 1 osoba bezrobotna po ukończeniu stażu podjęła udział w kolejnym projekcie, otrzymała certyfikat szkolenia i aktualnie odbywa staż zawodowych,

- 2 osoby, w tym 1 niepełnosprawna i 1 bierna zawodowo po warsztatach podjęły zatrudnienie,

- 2 osoby niepełnosprawne po stażu zawodowym zarejestrowały się w PUP Jako poszukujące pracy,

- 1 osoba bezrobotna po stażu zawodowym podjęła zatrudnienie w administracji samorządowej,

- 3 osoby, w tym 2 niepełnosprawne i 1 bierna zawodowo zostały zatrudnione u pracodawców, u których odbywały staż,

- 1 osoba bierna zawodowa zrezygnowała z udziału w projekcie.