WIELKOŚĆ CZCIONKI
KONTRAST NA STRONIE

 

 

Projekt "Srebrna Sieć"

Ustka, dnia 17-05-2019

 

ROK PROJEKTU ,,SREBRNA SIEĆ” SPOTKANIE ANIMATORÓW LOKALNYCH W GMINIE USTKA

 

Dnia 16 maja 2019 roku w Sali Urzędu Gminy Ustka odbyło się spotkanie zespołu Animatorów Projektu ,,Srebrna Sieć. Spotkanie dotyczyło rocznego podsumowania Projektu. Pani Patrycja Osińska, kierownik projektu opowiedziała o dokonaniach, zrealizowane zadaniach oraz postępie spraw projektowych. Omówiono również sprawy bieżące oraz plan działań na najbliższy czas.

 

 

 

 

 


 


 

UCZESTNICY PROJEKTU ,,SREBRNA SIEĆ” Z TERENU GMINY USTKA BARDZO CHĘTNIE KORZYSTAJĄ Z WYPOŻYCZALINI  SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO I PRZEDMIOTÓW MEDYCZNYCH.

 

W ramach utworzonej Wypożyczalni w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku, uczestnic projektu z terenu gminy Ustka bardzo chętnie, nieodpłatnie użyczają sprzęt rehabilitacyjny i przedmioty medyczne w zależności od rodzajów niepełnosprawności, dostosowany do indywidualnych potrzeb. Zgodnie z zapotrzebowaniem sprzęt został dowieziony do domów uczestników projektu. Wypożyczalnia została utworzona w ramach projektu „Srebrna Sieć”.

 

 

 

SZKOLENIE DLA OPIEKUNÓW FAKTYCZNYCH - ŚWIETLICA DUNINOWO- 17.04.2019

 

Dnia 17 kwietnia w świetlicy wiejskiej w Duninowie przeprowadzono szkolenie dla opiekunów faktycznych projektu ,,Srebrna Sieć”. Pierwsza część spotkania poprowadzona przez obu trenerów miała charakter organizacyjno- zapoznawczy. Przeprowadzono ćwiczenie integracyjne – kocyk. Ćwiczenie miało na celu integrację grupy oraz naukę pracy w grupie. W drugiej części spotkania trenerzy prowadzili szkolenie w zakresie inteligencji emocjonalnej oraz kreatywności. Przekazano informacje na temat kompetencji osobistych człowieka w rozumieniu zdolności rozpoznawania stanów emocjonalnych własnych oraz innych osób, jak też zdolności używania własnych emocji i radzenia sobie ze stanami emocjonalnymi innych osoby. Przeprowadzono ćwiczenie uświadamiające uczestnikom jaki poziom inteligencji emocjonalnej posiadają. W ostatniej części spotkania trenerzy podsumowali szkolenie.

 

 

SZKOLENIE DLA SENIORÓW - ŚWIETLICA DUNINOWO 17.04.2019

 

Dnia 17 kwietnia w świetlicy wiejskiej w Duninowie odbyło się szkolenie dla seniorów projektu ,,Srebrna Sieć”.Celem i zakresem szkolenia było podniesienie wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie obszarów psychospołecznych, radzenia sobie ze stresem i wyzwaniami codzienności, rozpoznawanie komunikacji, asertywność, polepszenie radzenia sobie z konfliktami, sytuacjami trudnymi, wykorzystaniu nowoczesnych technologii w życiu seniora. W celu polepszenia elastyczności pracy mózgu oraz czynności poznawczych, każdorazowo został przeprowadzony wśród seniorów trening pamięci i koncentracji. Wykonano również ćwiczenia związane ze źródłem oraz skalą stresu.

 

POSIEDZENIE III SESJI RADY SENIORÓW GMINY USTKA

5 kwietnia 2019

 

Dnia 5 kwietnia 2019 roku w Sali Obrad Urzędu Gminy Ustka odbyło się III Posiedzenie Rady Seniorów Gminy Ustka. Po przyjęciu porządku obrad,  zaproszeni goście min. Pani Małgorzata Borysewicz Dyrektor Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Słupsku opowiedziała o współpracy z Usteckim Uniwersytetem Trzeciego Wieku.  Przedstawiła  zadania realizowane  przez podopiecznych szkoły, min. o rehabilitacji prowadzonej  w ramach wolontariatu na rzecz Seniorów. Pani Dyrektor Centrum Kultury opowiedziała o prowadzonych działaniach dostosowanych do potrzeb środowiska lokalnego, o imprezach gminnych oraz o zajęciach na bazie świetlic wiejskich  skierowanych do Seniorów. Przedstawiła Struktury Organizacyjne Centrum Kultury Gminy Ustka. Pani Sekretarz szczegółowo opowiedziała o reorganizacji Urzędu Gminy Ustka który nastąpi w najbliższym czasie. Kierownicy poszczególnych referatów omówili strukturę organizacyjną Urzędu Gminy Ustka. Chętnie odpowiadali na zapytania i interpelacje Radnych.  Omówiono również propozycję powstania ,,Skrzynki uwag i wniosków dla Seniorów”. Pani Kierownik opowiedziała  o kontynuacji programu ,,Koperta życia”, Karcie Dużej Rodziny, Karcie Seniora Gminy Ustka oraz o działaniach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce na rzecz Seniorów. Na tym posiedzenie zakończono.

 

 

SZKOLENIE W GMINIE USTKA DLA OPIEKUNÓW PROJEKTU SREBRNA SIEĆ

 

Dnia 25.02.2019 roku w świetlicy wiejskiej w Niestkowie, zostało przeprowadzone szkolenie dla opiekunów faktycznych. Pierwsza część spotkania poprowadzona przez obu trenerów miała charakter organizacyjno- zapoznawczy. Każdy z uczestników opowiedział o środowisku w jakim świadczy usługi i w jakim zakresie opiekuje się podopiecznym. Przeprowadzono szkolenie integrujące grupę – „Wesoły łańcuch imion”. W drugiej części spotkania jeden trener prowadził szkolenie w zakresie omówienia warsztatu pracy opiekuna, oraz dopasowania cech opiekuna i podopiecznego. Przeprowadzono ćwiczenie mające na celu uświadomienie sobie przez opiekunów ich mocnych i słabych stron a także ich wpływu na świadczenie opieki.

Drugi trener podczas drugiej części spotkania przeprowadzał z każdym z uczestników konsultacje indywidualne. Podczas spotkań indywidualnych uczestnicy opowiadali o problemach w środowiskach. W ostatniej części spotkania podsumowano szkolenie oraz przeprowadzono konsultacje psychologiczne.

 

WARSZTATY W GMINIE USTKA DLA SENIORÓW PROJEKTU SREBRNA SIEĆ

 

Dnia 25.02.2019 roku w świetlicy wiejskiej w  Niestkowie, odbyły się warsztaty aktywizujące dla seniorów 'Asertywność – prawo do bycia sobą cz2’ Zostały omówione umiejętności różnicowania postawy biernej, agresywnej i asertywnej. Radzenie sobie z zachowaniami podporządkowującymi, przyjmowanie komplementów, radzenie sobie z krytyką, nauka różnicowania krytyki konstruktywnej od destrukcyjnej, identyfikowanie zachowań manipulacyjnych. Omówiono zachowania agresywne - przemocowe, rodzaje przemocy, sposoby asertywnego radzenia sobie z przemocą fizyczną, psychiczną, ekonomiczną itp. Ćwiczono umiejętność zachowania się w sytuacjach trudnych, konfliktowych. Sprawdzono też własne podejście do asertywności. Dodatkowo, w celu polepszenia elastyczności pracy mózgu, został  przeprowadzony wśród seniorów trening pamięci i koncentracji.

 

Ustka, 26.02.2019 r.

 

 

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i Srebrny Telefon

 

W ramach projektu uczestnicy mogą  nieodpłatne użyczać sprzęt rehabilitacyjny i przedmioty medyczne w zależności od rodzajów niepełnosprawności, z uwzględnieniem potrzeb w zakresie ich samodzielności i funkcjonalności oraz zastosowania w rehabilitacji.  Seniorzy mogą również skorzystać ze Srebrnego Telefonu, który prowadzi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w ramach Punktu Poradniczo - Informacyjnego dla osób w wieku powyżej 60 roku życia. Srebrny Telefon – numer 512 079 526 – czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30. Każdy zainteresowany może tam otrzymać informacje dotyczące: aktualnych działań profilaktycznych prowadzonych przez placówki medyczne zlokalizowane na terenie Słupska, ofert rehabilitacyjnych dostępnych w placówkach medycznych, planowanych imprez oświatowych, kulturalnych, rekreacyjnych w gminach powiatu słupskiego i bytowskiego, bezpłatnych sezonowych imprez kulturalnych w Słupsku oraz innych wydarzeń artystycznych.

 POSIEDZENIE II SESJI RADY SENIORÓW GMINY USTKA

 

Dnia 11 lutego 2018 roku, w Sali Obrad Urzędu Gminy Ustka  odbyło się II Posiedzenie  Rady Seniorów Gminy Ustka. Na obradach został przyjęty ramowy plan pracy Rady  na okres kadencji 2019-2022. Zostały omówione działania w zakresie polityki informacyjnej  Rady Seniorów: współpraca z Redakcją Biuletynu Informacyjnego ,, Wieści z gminy Ustka”, utworzenie ,, Kącika dla Seniora” jako stałej rubryki w gazecie, współpraca z operatorem strony internetowej Gminy Ustka oraz upowszechniania systemu powiadamiania sms mieszkańców Gminy Ustka.  Na posiedzeniu została przedstawiona  kontynuacja programu ,, Koperta życia” jako  reagowania na szybkie ratowanie życia i zdrowia osób starszych. Na posiedzeniu zostały omówione działania w ramach Karty Seniora Gminy Ustka oraz propozycji powstania ,, Skrzynki uwag i wniosków dla Seniorów”. Animator Lokalny Projektu Srebrna Sieć skierowanego do seniorów, opowiedział o dotychczas zrealizowanych zadaniach w projekcie  m.in. o Teleopiece, przeprowadzonych szkoleniach dla seniorów i opiekunów faktycznych, rehabilitacji domowej, sąsiedzkich usługach opiekuńczych, wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego oraz Punkcie Usług Wzajemnych Wolontariatu Senioralnego.

SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE PROJEKT SREBRNA SIEĆ

 

Dnia 6 lutego 2019 roku w Kobylnicy, w Gościńcu Złoty Krąg odbyło się spotkanie podsumowujące działania projektu  ,,Srebrna Sieć” oraz prezentacja działań zaplanowanych na rok 2019. Na spotkanie zaproszeni byli Przedstawiciele partnerów uczestniczących w projekcie, członkowie Gminnych Rad Seniorów, animatorzy lokalni, wolontariusze.

Po uroczystym otwarciu spotkania przez zastępcę wójta gminy Kobylnica Pana Krzysztofa Bedka oraz Starostę Słupskiego Pawła Lisowskiego kierownik projektu Pani Patrycja Osińska podsumowała projekt, opowiedziała o  zrealizowanych działaniach. Spotkanie połączone było ze szkoleniem Gminnych Rad Seniorów w zakresie prawnych aspektów funkcjonowania oraz zakładania Rad Seniorów prowadzone przez Panią Magdę Pasiekę adwokata. 

 

 

 

I posiedzenie Rady Seniorów Gminy Ustka

 

W dniu 23 listopada 2018 roku odbyło I posiedzenie Rady Seniorów Gminy Ustka. W trakcie posiedzenia Wójt Gminy Ustka Pani Anna Sobczuk – Jodłowska wręczyła zaświadczenia o wyborze na radnego Rady Seniorów Gminy Ustka. Ślubowanie złożyło 10-ciu radnych.

Na I posiedzeniu odbyły się wybory Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady. I tak: Rada jednomyślnie na stanowisko Przeodniczącego wybrała radną Panią Elzbietę Lisiak, Wiceprzewodniczącym została radna Pani Ewa Kublik, Sekretarzem radny Pan Henryk Tomaszewski.

Pani Wójt pogratulowała wybranym, a całej Radzie życzyła wielu pomysłów,  realizacji planów i zamierzeń przy wykorzystaniu posiadanej wiedzy, doświadczenia i mądrości życiowej oraz mnóstwa energii do ich realizowania, łączy nadzieję aktywnego uczestnictwa Rady Seniorów Gminy Ustka w życiu gminy Ustka.

 

 

          RADA SENIORÓW GMINY USTKA

CERTYFIKAT ISO 9001:2008

ul. Dunina 24,  76 – 270 USTKA

tel. (059) 8146044  tel./fax (059) 814 42 57

www.ustka.ug.gov.pl   e-mail: rada@ustka.ug.gov.pl

 

 

OSO.522.I.2018.NS                                                       Ustka, dnia 16 listopada 2018 roku

 

                                                  Pani/Pan .…..................................

 

 Uprzejmie zapraszam Panią/Pana na Inauguracyjne  posiedzenie I Sesji Rady Seniorów Gminy Ustka w dniu 23 listopada 2018 roku  o godz.800 /piątek/ w Sali Obrad Urzędu Gminy Ustka ul. Dunina 24/p. Nr 112/

 

 

Proponowany porządek obrad :

 1. Wystąpienie Wójta Gminy Ustka.
 2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego Rady Seniorów Gminy Ustka.
 3. Otwarcie i prowadzenie Sesji przez koordynatora, do czasu wyboru  Przewodniczącego Rady  Seniorów Gminy Ustka.
 4. Stwierdzenie kworum.
 5. Ślubowanie Radnych.
 6. Wybór Przewodniczącego Rady Seniorów Gminy Ustka:
 1. zgłaszanie kandydatur,
 2. przyjęcie regulaminu głosowania,
 3. przeprowadzenie głosowania (jawnego),
 4. podjęcie uchwały.

      Prowadzenie obrad przez Przewodniczącego Rady Seniorów Gminy Ustka.

 1. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Seniorów Gminy Ustka:

a)  zgłaszanie kandydatów,

b)  przyjęcie regulaminu głosowania,

c)  przeprowadzenie głosowania (jawnego),

d)  podjęcie uchwały.

 1. Wybór Sekretarza Rady Seniorów Gminy Ustka:

a)  zgłaszanie kandydatów,

b)  przyjęcie regulaminu głosowania,

c)  przeprowadzenie głosowania (jawnego),

d)  podjęcie uchwały.

 1. Wolne wnioski i informacje.
 2. Zakończenie obrad.

 

 

 

Ustka, dnia 17-10-2018 roku

 

Warsztaty aktywizujące

oraz spotkanie informacyjno-techniczne w Gminie Ustka dla Seniorów
i opiekunów faktycznych z zakresu obsługi oraz systemu działania teleopieki.

 

Dnia 12 października 2018 r. w świetlicy wiejskiej w Objeździe, odbyło się lokalne spotkanie informacyjno- techniczne w zakresie świadczenia i systemu działania teleopieki. Szkolenie przeprowadzone zostało przez wykonawcę dostarczającego sprzęt i usługę teleopieki tj. Polskie Centrum Opieki z Gdyni. Seniorzy oraz opiekunowie zapoznali się z systemem świadczenia zdalnych usług, sposobami komunikowania się z operatorem, formami funkcjonowania sieci oraz trudnościami technicznymi i barierami mentalnymi użytkowników „opasek życia”. Spotkanie zakończyło się przekazaniem sprzętu uczestnikom projektu,, Srebrna Sieć”.

Tego też dnia w Gminie Ustka, w miejscowości Objazda, odbyły się warsztaty aktywizujące dla seniorów 'Rehabilitacja poznawcza czyli pamięć i koncentracja’. Zakres zajęć obejmował wykład oraz ćwiczenia dotyczące tematów: Funkcje poznawcze w ciągu życia, zmiany i postępowanie w wieku starszym. Wykład o stawianiu granic czyli asertywności. Jak ustrzec się pomyłek i psychomanipulacji w codziennym życiu seniora. Dodatkowo seniorzy wzięli udział w treningu pamięci i koncentracji, aby polepszyć elastyczność pracy mózgu.

Warsztaty dla seniorów oraz opiekunów faktycznych prowadzone były przez partnerów społecznych tj. Spectrum Research  Agnieszke Małecką-Jagła oraz Fundację Niesiemy Pomoc. Spotkanie Seniorów i opiekunów cieszyło się dużym zainteresowaniem. Kolejne warsztaty odbędą się 09.11.2018 w świetlicy w Gąbinie.

 

 

Ustka, dnia 19-09-2018 roku

 

W dniu 15 września 2018 roku w miejscowości Rowy gmina Ustka odbył się Srebrny Piknik,w ramach realizacji projektu Srebrna Sieć.

Piknik rozpoczął się o godzinie 14.00. Seniorom zapewniony był transport autobusem, który zabierał seniorów o określonej godzinie z określonych miejscowości. Na Piknik dojechali również seniorzy własnym tranportem jak też doszli na miejsce imprezy seniorzy z miejscowości Rowy. Gości, w osobach seniorów, jak też sołtysów i innych przybyłych powitała Wójt Gminy Ustka Pani Anna Sobczuk – Jodłowska. Piknik rozpoczął się oficjalnym odsłonięciem obelisku poświęconemu pierwszym rybakom przybyłym do gminy Ustka w latach 1945 – 1950. Wspólnie z orkiestrą usteckich marynarzy, seniorzy i inni uczestnicy przemaszerowali w asyście orkietry do muszli koncertowej, gdzie odbywał się Srebrny Piknik. Tutaj również Pani Wójt powitała seniorów, złożyła życzenia i uhonorowała upominkami najstarszą seniorkę i najstarszego seniora. W trakcie imprezy prowadzący informował o działaniach projektu Srebrna Sieć. Po oficjalnej części rozpoczęły się występy artystycznie na scenie. Na wstępie zaprezentował się zespół gminy Ustka Pomorzacy. Następnie koncertowało Echo Objazdy – zespół seniorów, dalej zespół Retro z Charnowa, Babibiec z Rowów, Kwiat Paproci z Machowina. Na scenie zaprezentowała się też grupa teatralna mieszkańców DPS z Lubuczewa. Seniorzy i obecni goście bawili się wspólnie śpiewając i tańcząc pod sceną. Pomiędzy koncertami odbyły się konkursy dla seniorów, np. obieranie i wyciskanie cytryny, quiz z wiedzy na temat Pikniku. Wszyscy uczestnicy konkursów otrzymali nagrody. Konferansjer w trakcie koncertów zapraszał zebranych do skorzystania z poczęstunku, były różnego rodzaju ciasta, owoce, różne rodzaje sałatek, żurek, zupa z pulpecikami, kawa, herbata. Na koniec około godziny 19.00 wystąpił lokalny muzyk z repertuarem zespołu Czerwonych Gitar. Piknik zakończył się zabawą taneczną. Mimo, że pogoda chwilami płatała figla opadami deszczu ale nie zraziło to uczestników do wspaniałej zabawy. Autokar odwoził seniorów wieczorem koło godziny 20.00. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za wspólną zabawę!!!!

 

 

 

 

 

Ustka, dnia 14-09-2018

 

Informujemy, że w dniu 12 września 2018 roku odbyły się wybory do Rady Seniorów Gminy Ustka. Powstanie Rady Seniorów było jednym z elementów realizacji projektu Srebrna Sieć, wspólfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Do Rady Seniorów Gminy Ustka weszły następujące osoby:

 1. Czucha Krystyna, zgłoszona z poparciem mieszkańców gminy Ustka,

 2. Fudala Jadwiga, zgłoszona z poparciem mieszkańców gminy Ustka,

 3. Graniak Władysława, zgłoszona z poparciem organizacji,

 4. Jarczyński Marian, zgłoszony z poparciem organizacji,

 5. Kardaś Jadwiga, zgłoszona z poparciem mieszkańców gminy Ustka,

 6. Kot Stanisława, zgłoszona z poparciem mieszkańców gminy Ustka,

 7. Kublik Ewa, zgłoszona z poparciem mieszkańców gminy Ustka,

 8. Mocha Walentyna, zgłoszona z poparciem mieszkańców gminy Ustka,

 9. Otowicz Elżbieta, zgłoszona z poparciem mieszkańców gminy Ustka,

 10. Tomaszewski Henryk, zgłoszony z poparciem mieszkańców gminy Ustka.

 

Radnym Rady Seniorów Gminy Ustka gratulujemy!!!!!

 

Ustka, dnia 23.08.2018 rok

 

W dniu 15 września 2018 roku w miejscowości nadmorskiej Rowy w Gminie Ustka odbędzie się zdrowotny Piknik Senioralny pn. Srebrny Piknik. W programie wiele atrakcji, gwarantowana dobra zabawa, konkursy z nagrodami, smaczne jedzonko i wiele innych wrażeń. Wszystkich chętnych, w szczególności Seniorów, zapraszamy do wspólnej zabawy od godziny 14.00 !!! Miejsce Pikniku – muszla koncertowa w Parku Kultury przy ulicy Słonecznej.

 

Ustka, dnia 13-08-2018

 

W ramach realizowanego przez tut. Ośrodek Projektu Srebrna Sieć funkcjonuje Punkt informacyjno – poradniczy - SREBRNY TELEFON, (od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30 – 15.30)  
nr tel: 512 079 526 przeznaczony dla seniorów. Pod tym telefonem otrzymacie Państwo informacje dotyczące :


–  aktualnych działań profilaktycznych prowadzonych przez placówki medyczne zlokalizowane na terenie Słupska,

– oferty rehabilitacyjnej dostępnej w placówkach medycznych,

– planowanych imprez oświatowych, kulturalnych, rekreacyjnych w gminach powiatu słupskiego i bytowskiego

– bezpłatnych sezonowych imprez kulturalnych w Słupsku oraz innych wydarzeń artystycznych uwzględnionych w repertuarze miejscowego teatru.

Seniorzy otrzymają również poradę w chwilach osamotnienia, smutku i pojawiających się trudności w funkcjonowaniu bieżącym.

Mogą dzielić się także sukcesami, przekazywać informacje związane z pozytywnymi zmianami w życiu, podawać przykłady ciekawych rozwiązań trudnych sytuacji, przedstawiać pomysły na poprawę komfortu swojego funkcjonowania.

Otrzymają też informacje w sprawach związanych z bezpieczeństwem, zwłaszcza przestrogi przed osobami posługującymi się ulepszoną „metodą na wnuczka”, zalecenia dotyczące zachowania ostrożności w kontaktach z nieznanymi osobami podającymi się za akwizytorów, inkasentów oraz przedstawicieli instytucji publicznych.

Zapraszamy również na naszą stronę internetową :  www.srebrnasiec.pl

 

Ustka, dnia 30-07-2018 rok

 

Rozpoczęła się procedura powołania Rady Seniorów w Gminie Ustka. Rada Gminy Ustka na sesji w dniu 28 czerwca 2018 roku przyjęła uchwałę Nr XLII.529.2018 w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Ustka oraz nadania jej statutu. Uchwała określa cel i zakres zadań Rady, zasady i tryb wyboru oraz organizację i tryb działania Rady. W ślad za tym Wójt Gminy Ustka zarządzeniem Nr 0050.556.2018 z dnia 27 lipca 2018 roku ogłosiła przeprowadzenie wyborów do Rady Seniorów Gminy Ustka. Zarządzenie zawiera wzór formularza, na którym należy dokonać zgłoszenia. Zgodnie z ww zarządzeniem od dnia 01 sierpnia br. rozpocznie się nabór wniosków kandydatów do Rady. Do Rady Seniorów mogą kandydować osoby, które ukończyły 60-ty rok życia. Zgłoszenia dokonują stowarzyszenia działające na rzecz seniorów lub co najmniej
10-ciu pełnoletnich mieszkańców gminy. Zgłoszenia kandydatów można dokonywać do dnia 17 sierpnia 2018 roku. Rada liczyć będzie 10 osób. Celem działania Rady Seniorów będzie integracja i wspierania środowiska seniorów oraz reprezentowanie interesów tej grupy osób.

Powołanie Rady Seniorów realizowane jest w związku z podejowanymi działaniami w ramach Projektu pn. "Srebrna sieć" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Szczegółowych informacji o naborze udziela kierownik lub pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce. Wzór wniosku do pobrania znajduje się w zakładce Druki do pobrania, Świadczenia dla Seniorów.

 

 

Uchwała.pdf

 

Statut Rady Seniorów Gminy Ustka.pdf

 

Zarządzenie

 

 

Ustka, dnia 11-06-2018 roku

 

Rozpoczynamy rekrutację do Projektu SREBRNA SIEĆ

 

Gmina Ustka rozpocząła realizację Projektu partnerskiego pn. „Srebrna Sieć” - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 06. Integracja Działanie 06.02. Usługi Społeczne Poddziałanie 06.02.02. Rozwój Usług Społecznych

 

Gmina Ustka jest jednym z 10-ciu Partnerów, który bierze udział w Projekcie, który realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce. Projekt skierowany jest do seniorów, którzy ukończyli 60-ty rok życia, ukierunkowany jest na zwiększenie dostępu do usług społecznych osobom starszym, niepełnosprawnym, z przewlekłymi chorobami.

W ramach projektu 30 seniorów przez okres co najmniej 30 miesięcy wyposażonych zostanie w urządzenia i usługi świadczenia zdalnych usług opiekuńczych. Zestawy składać się będą z urządzenia telefonicznego komórkowego oraz opaski/przycisku S.O.S. Dodatkowo seniorzy oraz ich opiekunowie zaopatrzeni w w/w sprzęt zostaną przeszkoleni w zakresie obsługi teleopieki.

Ponadto seniorzy w ramach projektu „Srebrna Sieć” będą mogli liczyć na świadczenie usług opiekuńczych – rehabilitacji domowej, korzystania z utworzonego punktu wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy medycznej, warsztatów poradnictwa i szkoleń dla seniorów i opiekunów faktycznych, udziału w piknikach zdrowotnych.

W ramach projektu zostanie utworzona Rada Senioralna mająca za zadanie reprezentowanie interesów seniorów 60 + jako ciało wspierające organy władzy gminnej w realizacji polityki senioralnej na terenie gminy.

Zapraszamy zainteresowanych seniorów do uczestnictwa w Projekcie. W tej sprawie prosimy o kontakt osobisty w tut. Ośrodku lub telefoniczny pod Nr telefonu 59 814 71 97. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie niezbędnych dokumentów dostępnych w Ośrodku, u pracownika socjalnego lub na stronie internetowej www.gops.ustka.pl w zakładce Projekty i szkolenia, Projekt "Srebrna sieć".

 

Formularz zgłoszeniowy senior.doc

 

Formularz zgłoszeniowy opiekun.doc

 

Oświadczenie POPŻ senior i opiekun.doc

 

Oświadczenie spełnienie kryteriów opiekun.doc

 

Oświadczenie spełnienie kryteriów senior.doc

 

Oświadczenie uczestnika projektu -senior i opiekun.doc

 

Regulamin rekrutacji.docx

 

„Srebrna Sieć” - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 06. Integracja Działanie 06.02. Usługi Społeczne Poddziałanie 06.02.02. Rozwój Usług Społecznych

 

W ramach Umowy Partnerskiej zawartej 9 sierpnia 2017 roku wspólny projekt pn. „Srebrna Sieć” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 otrzymano dofinansowanie w wysokości 2.764.378,54 zł. Liderem Projektu jest Gmina Kobylnica. Gmina Ustka jest jednym z 10-ciu Partnerów, który bierze udział w Projekcie.

Projekt ukierunkowany jest na zwiększenie dostępu do usług społecznych osobom starszym, niepełnosprawnym, z przewlekłymi chorobami.

W ramach Programu powstanie zintegrowany system wykorzystujący nowoczesne, zdalne technologie, prowadzona będzie profilaktyka zdrowotna i senioralna, rehabilitacja domowa, powstaną nowe miejsca świadczenia usług opiekuńczych, w tym sąsiedzkie usługi opiekuńcze, realizowane będą szkolenia dla opiekunów osób niepełnosprawnych jak też warsztaty dla seniorów w zakresie poradnictwa i profilaktyki zdrowotnej.

W Gminie Ustka w Projekcie uczestniczyć będzie 30 osób/seniorów, osób niepełnosprawnych.

Projekt realizowany będzie od kwietnia 2018 roku do końca 2020 roku.