WIELKOŚĆ CZCIONKI
KONTRAST NA STRONIE

 

 

 

Projekt "Srebrna Sieć"

 

,, SREBRNA SIEĆ” SZKOLENIA DLA SENIORÓW W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GĄBINIE 18.09.2019 r.

 

Dnia 18 września 2019 roku, w świetlicy wiejskiej w Gąbinie odbyło się szkolenie dla Seniorów projektu ,,Srebrna Sieć”. Celem szkolenia było podniesienie wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie obszarów psychospołecznych, dietetyki i żywienia, radzenia sobie ze stresem i wyzwaniami codzienności, rozpoznawanie komunikacji , asertywności , polepszenie radzenia sobie z konfliktami, sytuacjami trudnymi, wykorzystanie nowoczesnych technologii w życiu seniora. Dodatkowo w celu polepszenia elastyczności pracy mózgu oraz czynności poznawczych, został przeprowadzony wśród seniorów trening pamięci i koncentracji. Omówiono również podstawy autoprezentacji i podnoszenia własnej aktywności, podniesienie motywacji do działania , sposoby mobilizowania samego siebie do aktywności. Na koniec przeprowadzono trening pamięci i koncentracji. W organizacji szkolenia pomogła wolontariuszka z Punktu Usług Wzajemnych Wolontariatu Senioralnego z Gminy Ustka. Wolontariuszka służyła pomocą Seniorom w dojściu na szkolenie oraz przygotowaniu poczęstunku.

 

 

 

SZKOLENIE DLA OPIEKUNÓW FAKTYCZNYCH W GMINIE USTKA ŚWIETLICA GĄBINO- 18.09.2019 roku

 

Dnia 18 września 2019 roku, w świetlicy wiejskiej w Gąbinie odbyło się szkolenie dla opiekunów faktycznych projektu ,,Srebrna Sieć”. Pierwsza część spotkania poprowadzona przez obu trenerów miała charakter organizacyjno- zapoznawczy. Przeprowadzono ćwiczenia integracyjne. W drugiej części spotkania trenerzy przeprowadzili szkolenia w zakresie komunikacji interpersonalnej. Przeprowadzono liczne ćwiczenia z zakresu komunikacji niewerbalnej. Omówiono zasady prawidłowej komunikacji a także czynniki które powodują błędy komunikacyjne. Przedstawiono także temat mowy ciała. Przeprowadzono ćwiczenia mające na celu zobrazowanie trudności w komunikacji. W ostatniej części spotkania trenerzy podsumowali szkolenie.

 

 

 

 

POSIEDZENIE V SESJI RADY SENIORÓW GMINY USTKA

 

Dnia 11 września 2019 r. w Sali Obrad w Urzędzie Gminy Ustka odbyła się V Sesja Rady Seniorów Gminy Ustka. W trakcie posiedzenia odbyło się zaprzysiężenie nowego członka Rady Seniorów Pani Genowefy Konarzewskiej. Po przyjęciu porządku obrad zaproszeni goście przedstawili informacje dotyczące dostępności usług medycznych dla Seniorów, wspieranie działań na rzecz tworzenia rozwoju i usprawnienia opieki nad seniorami, kontynuowanie akcji na rzecz darmowych szczepień i badań profilaktycznych dla seniorów. Przedstawiciel Komisariatu Policji w Ustce przedstawił zasady funkcjonowania aktywnej mapy zagrożeń . Omówiono aktualne problemy seniorów. Opiekun Wolontariatu ,, Srebrna Sieć” udzielił informacji dotyczących konkursu ,, Srebrne Serca”. Zostały zgłoszone wnioski Rady Seniorów Gminy Ustka do budżetu za 2020 rok.

 

 

 

VII SPOTKANIE POMORSKIEGO FORUM RAD SENIORÓW

GDAŃSK, 4 IX 2019

Dnia 4 września 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku odbyło się VII Pomorskie Forum Rad Seniorów. W spotkaniu udział wzięli członkowie Rady Seniorów Gminy Ustka, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce, Pani Aldona Dawidowicz oraz Animator Lokalny Projektu ,,Srebrna Sieć”. Główną tematyką Pomorskiego Forum Rad Seniorów była Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030, stan prac i planowane działania związane z Projektem Strategii. Została również przedstawiona informacja na temat Pomorskich Rad Seniorów, źródeł finansowania, partycypacji społecznej oraz polityki Państwa wobec starzenia się ludności. Zaprezentowano zmianę struktury wieku ludności województw oraz strategię rozwoju pomorskich gmin. Omówiona została również usługa teleopieki z elementem systemu- Teleopiekuna. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem.

 

 

Ustka, dnia 30-08-2019

 

RPPM.06.02.02-22-0027/17-00

Tytuł: Srebrna Sieć

Oś priorytetowa: 6. Integracja,

Działanie: 6.2 Usługi Społeczne,

Poddziałanie: 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych.

 

Informacja dotycząca warsztatów kompetencyjnych dla wolontariuszy.

 

W dniu 26.08.2019 r. w świetlicy wiejskiej w Niestkowie, Gmina Ustka odbyły się warsztaty kompetencyjne dla wolontariuszy prowadzone przez Panią Katarzynę Delicką z Centrum Pomocy Psychologicznej i Profilaktyki, Poradnia Psychologiczna Dzieci, Młodzieży, Rodzin.

Tematem szkolenia była ,,Budowa relacji, asertywność, komunikacja”. Wykłady miały na celu rozwój kompetencji osobistych i efektywności osobistej. Uczestnicy nabyli wiedzę z zakresu umiejętności budowania prawidłowych relacji z podopiecznymi. Ponadto poznali prawidłowe techniki komunikacji interpersonalnej oraz nabyli umiejętność słuchania. Szkolenie zapoznało uczestników z technikami pomagającymi rozpoznawać stany emocjonalne i regulować emocje. Ostatnim elementem warsztatów był trening asertywności, który pozwoli uczestnikom radzić sobie z osobami naruszającymi granice.

Wszyscy uczestnicy szkolenia słuchali z zainteresowaniem trenera. Uważają,
że forma i treść przekazania wiadomości była interesująca.

 

Opiekun wolontariatu: Jolanta Wangin

 

 

SZKOLENIE DLA OPIEKUNÓW FAKTYCZNYCH W GMINIE USTKA ŚWIETLICA OBJAZDA dnia 12.06.2019

 

Dnia 12 czerwca 2019 roku w świetlicy wiejskiej w Objeździe przeprowadzono szkolenie dla opiekunów faktycznych projektu ,,Srebrna Sieć”. Pierwsza część spotkania poprowadzona przez obu trenerów miała charakter organizacyjno- zapoznawczy. Przeprowadzono ćwiczenie integracyjne – wesoły łańcuch imion. Następnie każdy uczestnik opowiedział o swoim doświadczeniu w świadczeniu usług opiekuńczych oraz zakresie obowiązków jakie świadczył. W drugiej części spotkania trenerzy prowadzili szkolenie w tematyce zakresu obowiązków. Przekazano informacje o podziale czynności na opiekuńcze i gospodarcze, dokładnie omówiono każdą z czynności wchodzących w zakres obowiązków. Przeprowadzono ćwiczenie mające na celu pomoc w zrozumieniu świadczenia usług opiekuńczy i różnice w ich postrzeganiu przez opiekuna i podopiecznego. Kolejne ćwiczenie dotyczyło zaplanowania usług opiekuńczych oraz zakresu obowiązków dla chorej osoby. W ostatniej części spotkania podsumowano szkolenie.

 

SZKOLENIE DLA SENIORÓW W GMINIE USTKA ŚWIETLICA OBJAZDA dnia 12.06.2019 roku

 

Celem szkolenia było podniesienie wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie obszarów psychospołecznych, dietetyki i żywienia, radzenia sobie ze stresem i wyzwaniami codzienności, rozpoznawanie komunikacji, asertywności, polepszenie radzenia sobie z konfliktami, sytuacjami trudnymi, wykorzystywanie nowoczesnych technologii w życiu seniora. Dodatkowo, w celu polepszenia elastyczności pracy mózgu oraz czynności poznawczych, wśród seniorów został przeprowadzony trening pamięci i koncentracji. W ostatniej części spotkania podsumowano szkolenie.

 

 

 

RADA SENIORÓW GMINY USTKA

NA I POWIATOWYM FORUM SENIORÓW

 

We wtorek, 11 czerwca 2019 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Słupsku odbyło się ,,I Powiatowe Forum Seniorów”. Spotkanie połączone było z uroczystym wręczeniem wyróżnienia dla laureatów konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego ,,Pomorskie dla seniora” z powiatu słupskiego i miasta Słupska. Celem Forum było zintegrowanie seniorskich organizacji, stworzenie przestrzeni dialogu oraz wymiany praktyk między przedstawicielami klubów i Rad Seniorów, Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz organizacji seniorskich, a także instytucji i podmiotów działających na rzecz osób 60+. Dyskutowano również o działalności seniorów w powiecie słupskim. Spotkanie zgromadziło wielu zainteresowanych.

 

  

 

Ustka, dnia 10-06-2019r.

 

 

Urząd Gminy Ustka bierze udział w Projekcie ,,Srebrna Sieć”, który jest realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Skierowany jest do osób starszych, którzy korzystają z różnego rodzaju form wsparcia np. teleopieki domowej, rehabilitacji domowej, usług sąsiedzkich, wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i przedmiotów medycznych, profesjonalnych warsztatów poradnictwa i szkoleń oraz wolontariatu senioralnego. Jednym z podejmowanych działań w ramach projektu jest organizacja konkursu ,, Srebrne Serca”. Konkurs skierowany jest do aktywnych Seniorów 60+ angażujących się w działania na rzecz gminy, swojej miejscowości. Ocenie podlegać będzie wyróżniająca się postawa Kandydata jego aktywność, oraz zaangażowanie społeczne. Organizatorem konkursu jest Rada Seniorów Gminy Ustka oraz Opiekun Wolontariatu Projektu ,,Srebrna Sieć”. Zgłoszenia Kandydata może dokonać Sołtys, Rada Sołecka lub Stowarzyszenie. Regulamin oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej: www.gops.ustka.pl w zakładce>projekty i szkolenia> projekt ,,Srebrna Sieć” lub w wersji papierowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ustce pokój nr 16. Wypełnione formularze należy składać w Ośrodku pokój nr 16 do 30 września 2019 do godziny 15:30. Zgłaszane kandydatury rozpatrzy powołana Komisja Konkursowa składająca się z 3-4 Radnych Rady Seniorów Gminy Ustka. Trzy pierwsze miejsca zostaną nagrodzone nagrodami rzeczowymi o wartości od 300-100 zł. Najlepsi otrzymają też statuetki ! Serdecznie zapraszamy do konkursu!

 

Regulamin konkursu

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu

Załącznik Nr 3 do Regulaminu Konkursu

 

 

IV sesja Rady Seniorów Gminy Ustka

 

W dniu 06 czerwca 2019 roku odbyła się IV sesja Rady Gminy Seniorów. Radni zapoznali się z harmonogramem imprez kulturalnych i sportowo – rekreacyjnych organizowanych przez Centrum Kultury Gminy Ustka w okresie letnim na terenie gminy Ustka, który przedstawiła Dyrektor Centrum. Zaproszeni goście Komendant Straży Gminnej i Komendant Policji w Ustce przedstawili informacje dotyczące podejmowanych działan na rzecz bezpieczeństwa seniorów. Rada zapoznała się również z działaniami Usteckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Związku Emerytów
i Rencistów jak też Kół Gospodyń Wiejskich działających na terenie gminy Ustka. Animator lokalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce przedstawiła informację dotyczącą realizowanego projektu "Srebrna Sieć" w kontekście przygotowania do organizacji konkursu "Srebrne Serca". Konkurs skierowany jest do aktywnych Seniorów 60+ angażujących się w działania na rzecz gminy, swojej miejscowości. Ocenie podlegać będzie wyróżniająca się postawa Kandydata jego aktywność, oraz zaangażowanie społeczne. Omówiono zasady konkursu, tryb działań, terminy konkursu. Zgłaszane kandydatury rozpatrzy powołana Komisja Konkursowa składająca się z 3-4 Radnych Rady Seniorów Gminy Ustka. Trzy pierwsze miejsca zostaną nagrodzone nagrodami rzeczowymi o wartości od 300,00 zł - 100,00 zł. Najlepsi otrzymają też statuetki. Nagrody zostaną wręczone przez Wójta Gminy Ustka podczas sesji Rady Gminy Ustka. W trakcie sesji rozmawiano również o stanie dróg naszj gminy, o stanie służby zdrowia, na zadawane pytania odpowiadała Pani Wójt Gminy Ustka. Po wyczerpaniu porządku obrad sesja została zakończona.

 

Ustka, dnia 17-05-2019

 

 

ROK PROJEKTU ,,SREBRNA SIEĆ” SPOTKANIE ANIMATORÓW LOKALNYCH W GMINIE USTKA

 

Dnia 16 maja 2019 roku w Sali Urzędu Gminy Ustka odbyło się spotkanie zespołu Animatorów Projektu ,,Srebrna Sieć. Spotkanie dotyczyło rocznego podsumowania Projektu. Pani Patrycja Osińska, kierownik projektu opowiedziała o dokonaniach, zrealizowane zadaniach oraz postępie spraw projektowych. Omówiono również sprawy bieżące oraz plan działań na najbliższy czas.

 

 

 

 

 


 


 

 

UCZESTNICY PROJEKTU ,,SREBRNA SIEĆ” Z TERENU GMINY USTKA BARDZO CHĘTNIE KORZYSTAJĄ Z WYPOŻYCZALINI  SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO I PRZEDMIOTÓW MEDYCZNYCH.

 

W ramach utworzonej Wypożyczalni w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku, uczestnic projektu z terenu gminy Ustka bardzo chętnie, nieodpłatnie użyczają sprzęt rehabilitacyjny i przedmioty medyczne w zależności od rodzajów niepełnosprawności, dostosowany do indywidualnych potrzeb. Zgodnie z zapotrzebowaniem sprzęt został dowieziony do domów uczestników projektu. Wypożyczalnia została utworzona w ramach projektu „Srebrna Sieć”.

 

 

 

SZKOLENIE DLA OPIEKUNÓW FAKTYCZNYCH - ŚWIETLICA DUNINOWO- 17.04.2019

 

Dnia 17 kwietnia w świetlicy wiejskiej w Duninowie przeprowadzono szkolenie dla opiekunów faktycznych projektu ,,Srebrna Sieć”. Pierwsza część spotkania poprowadzona przez obu trenerów miała charakter organizacyjno- zapoznawczy. Przeprowadzono ćwiczenie integracyjne – kocyk. Ćwiczenie miało na celu integrację grupy oraz naukę pracy w grupie. W drugiej części spotkania trenerzy prowadzili szkolenie w zakresie inteligencji emocjonalnej oraz kreatywności. Przekazano informacje na temat kompetencji osobistych człowieka w rozumieniu zdolności rozpoznawania stanów emocjonalnych własnych oraz innych osób, jak też zdolności używania własnych emocji i radzenia sobie ze stanami emocjonalnymi innych osoby. Przeprowadzono ćwiczenie uświadamiające uczestnikom jaki poziom inteligencji emocjonalnej posiadają. W ostatniej części spotkania trenerzy podsumowali szkolenie.

 

 

 

SZKOLENIE DLA SENIORÓW - ŚWIETLICA DUNINOWO 17.04.2019

 

Dnia 17 kwietnia w świetlicy wiejskiej w Duninowie odbyło się szkolenie dla seniorów projektu ,,Srebrna Sieć”.Celem i zakresem szkolenia było podniesienie wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie obszarów psychospołecznych, radzenia sobie ze stresem i wyzwaniami codzienności, rozpoznawanie komunikacji, asertywność, polepszenie radzenia sobie z konfliktami, sytuacjami trudnymi, wykorzystaniu nowoczesnych technologii w życiu seniora. W celu polepszenia elastyczności pracy mózgu oraz czynności poznawczych, każdorazowo został przeprowadzony wśród seniorów trening pamięci i koncentracji. Wykonano również ćwiczenia związane ze źródłem oraz skalą stresu.

 

 

 

POSIEDZENIE III SESJI RADY SENIORÓW GMINY USTKA

5 kwietnia 2019

 

Dnia 5 kwietnia 2019 roku w Sali Obrad Urzędu Gminy Ustka odbyło się III Posiedzenie Rady Seniorów Gminy Ustka. Po przyjęciu porządku obrad,  zaproszeni goście min. Pani Małgorzata Borysewicz Dyrektor Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Słupsku opowiedziała o współpracy z Usteckim Uniwersytetem Trzeciego Wieku.  Przedstawiła  zadania realizowane  przez podopiecznych szkoły, min. o rehabilitacji prowadzonej  w ramach wolontariatu na rzecz Seniorów. Pani Dyrektor Centrum Kultury opowiedziała o prowadzonych działaniach dostosowanych do potrzeb środowiska lokalnego, o imprezach gminnych oraz o zajęciach na bazie świetlic wiejskich  skierowanych do Seniorów. Przedstawiła Struktury Organizacyjne Centrum Kultury Gminy Ustka. Pani Sekretarz szczegółowo opowiedziała o reorganizacji Urzędu Gminy Ustka który nastąpi w najbliższym czasie. Kierownicy poszczególnych referatów omówili strukturę organizacyjną Urzędu Gminy Ustka. Chętnie odpowiadali na zapytania i interpelacje Radnych.  Omówiono również propozycję powstania ,,Skrzynki uwag i wniosków dla Seniorów”. Pani Kierownik opowiedziała  o kontynuacji programu ,,Koperta życia”, Karcie Dużej Rodziny, Karcie Seniora Gminy Ustka oraz o działaniach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce na rzecz Seniorów. Na tym posiedzenie zakończono.

 

 

 

 

SZKOLENIE W GMINIE USTKA DLA OPIEKUNÓW PROJEKTU SREBRNA SIEĆ

 

Dnia 25.02.2019 roku w świetlicy wiejskiej w Niestkowie, zostało przeprowadzone szkolenie dla opiekunów faktycznych. Pierwsza część spotkania poprowadzona przez obu trenerów miała charakter organizacyjno- zapoznawczy. Każdy z uczestników opowiedział o środowisku w jakim świadczy usługi i w jakim zakresie opiekuje się podopiecznym. Przeprowadzono szkolenie integrujące grupę – „Wesoły łańcuch imion”. W drugiej części spotkania jeden trener prowadził szkolenie w zakresie omówienia warsztatu pracy opiekuna, oraz dopasowania cech opiekuna i podopiecznego. Przeprowadzono ćwiczenie mające na celu uświadomienie sobie przez opiekunów ich mocnych i słabych stron a także ich wpływu na świadczenie opieki.

Drugi trener podczas drugiej części spotkania przeprowadzał z każdym z uczestników konsultacje indywidualne. Podczas spotkań indywidualnych uczestnicy opowiadali o problemach w środowiskach. W ostatniej części spotkania podsumowano szkolenie oraz przeprowadzono konsultacje psychologiczne.

 

 

Nr wniosku: RPPM.06.02.02-22-0027/17-00

Tytuł: Srebrna Sieć

Oś priorytetowa: 6. Integracja,

Działanie: 6.2 Usługi Społeczne,

Poddziałanie: 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych. 12.08.2020

 

SZKOLENIE DLA OPIEKUNÓW PROJEKTU ,,SREBRNA SIEĆ”

ŚWIETLICA WIEJSKA W DUNINOWIE 14.10.2020 r.

Dnia 14.10.2020 roku w świetlicy wiejskiej w Duninowie odbyło się szkolenie dla opiekunów projektu ,,Srebrna Sieć”. Pierwsza część spotkania poprowadzona przez obu trenerów miała charakter organizacyjno – zapoznawczy. W drugiej części spotkania trenerzy omówili choroby wieku senioralnego: Alzheimera, Parkinsona, choroby nowotworowe, zwyrodnienia stawów i kręgosłupa, osteoporozę, miażdżycę, cukrzycę, choroby otępienne. Omówiono biologiczny proces starzenia się organizmu. Podczas szkolenia opiekunowie mogli uzyskać informację jak postępować z osobami po udarze mózgu czy też po hiperglikemii. Omówiono tematy problemów psychicznych osób starszych oaz depresję wieku senioralnego. Opiekunowie uzyskali informację jak pomagać seniorowi choremu na depresję. Uczestnicy aktywnie  brali udział w przygotowanych przez trenerów ćwiczeniach i zadaniach. Spotkanie odbyło się  z zachowaniem wszelkich obostrzeń wynikających z przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19.

 

 

WARSZTATY W GMINIE USTKA DLA SENIORÓW PROJEKTU SREBRNA SIEĆ

 

Dnia 25.02.2019 roku w świetlicy wiejskiej w  Niestkowie, odbyły się warsztaty aktywizujące dla seniorów 'Asertywność – prawo do bycia sobą cz2’ Zostały omówione umiejętności różnicowania postawy biernej, agresywnej i asertywnej. Radzenie sobie z zachowaniami podporządkowującymi, przyjmowanie komplementów, radzenie sobie z krytyką, nauka różnicowania krytyki konstruktywnej od destrukcyjnej, identyfikowanie zachowań manipulacyjnych. Omówiono zachowania agresywne - przemocowe, rodzaje przemocy, sposoby asertywnego radzenia sobie z przemocą fizyczną, psychiczną, ekonomiczną itp. Ćwiczono umiejętność zachowania się w sytuacjach trudnych, konfliktowych. Sprawdzono też własne podejście do asertywności. Dodatkowo, w celu polepszenia elastyczności pracy mózgu, został  przeprowadzony wśród seniorów trening pamięci i koncentracji.