WIELKOŚĆ CZCIONKI
KONTRAST NA STRONIE

 

 

Świadczenie wychowawcze 500 +


PROGRAM RODZINA 500 +


Program "Rodzina 500plus" to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Zgodnie z ustawą na drugie i kolejne dziecko świadczenie ma być wypłacane do ukończenia przez nie 18 lat – bez względu na osiągany przez rodzinę dochód. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla pierwszego lub jedynego dziecka przy spełnieniu kryterium 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.

 

Zgodnie z ustawą na drugie i kolejne dziecko świadczenie ma być wypłacane do ukończenia przez nie 18 lat – bez względu na osiągany przez rodzinę dochód. Pierwsze dziecko otrzyma pomoc po spełnieniu kryterium dochodowego.

 

Aby otrzymać świadczenie wychowawcze, trzeba złożyć wniosek osobiście w:

  • Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ustce przy ul. Dunina 24, w pokój Nr 15,

Wniosek za pośrednictwem Internetu będzie można złożyć za pomocą następujących kanałów:

  • Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS)

  • Portalu informacyjno-usługowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej- (empatia.mrpips.gov.pl)

  • Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej - ePUAP (http://epuap.gov.pl/)

  • bankowość elektroniczna

 

Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego będzie można składać na nowy okres świadczeniowy od 01 sierpnia.

 

Tylko rodzice ubiegający się o świadczenie na pierwsze dziecko będą musieli dokumentować swoją sytuację dochodową. W takim przypadku najważniejsze dokumenty dotyczące dochodu zostaną pozyskane przez Ośrodek samodzielnie.

 

Gdy wystąpi sytuacja, która może mieć wpływ na prawo do świadczenia, np. zmieni się liczba członków rodziny, nastąpi zmiana sytuacji dochodowej rodziny trzeba będzie o tym niezwłocznie powiadomić tut. Ośrodek.

 

W przypadku marnotrawienia świadczenia, będzie ono przekazywane w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług - np. żłobka czy zajęć pozalekcyjnych.

 

Wszelkich szczegółowych informacji dot. Programu „Rodzina 500+” udzielają pracownicy Ośrodka w pokojach Nr 15

a także telefonicznie pod nr tel. 59 8 147-197.

Ustka, dnia 17-06-2019 rok

 

Od dnia 01 lipca 2019 roku wchodzi w życie nowelizacja ustawy rozszerzającej program „Rodzina 500+” na każde dziecko w rodzinie – niezależnie od dochodów, a także na te przebywające w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko (w tym również jedyne) bez względu na dochód rodziny będzie przysługiwało od 1 lipca br. Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego tak jak w poprzednich latach będzie można składać elektronicznie (kanał bankowości elektronicznej oraz portal Emp@tia) od dnia 01 lipca 2019 roku lub osobiście ( podczas osobistej wizyty
w urzędzie lub drogą pocztową) od 01 sierpnia 2019 roku lub Wnioski będą dostępne od 01 lipca 2019 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ustce przy ul. Dunina 24 (pokój Nr 15) w godzinach pracy Ośrodka, na stronie internetowej Ośrodka www.gops.ustka.pl  w zakładce druki do pobrania/świadczenia dla rodziny.

Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego na nowych zasadach od początku ich obowiązywania, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku tj. od września 2019 roku, nie otrzyma więc wyrównania świadczenia.

W celu kontynuacji wypłaty świadczenia wychowawczego wnioski również będzie można składać już od 1 lipca. Jeżeli wniosek zostanie do 31 sierpnia 2019 r. to wypłata świadczenia nastąpi do 31 października 2019 r. Wnioski złożone w kolejnych miesiącach – przyznanie świadczenia oraz jego wypłata nastąpi w terminie 3 miesięcy od daty złożenia wniosku.

W związku ze zniesieniem kryteriów, rodzice nie będą już musieli dokumentować swojej sytuacji dochodowej, a ustalając prawo do świadczenia wychowawczego, organ realizujący to świadczenie będzie opierał się przede wszystkim na informacjach zawartych we wniosku.