WIELKOŚĆ CZCIONKI
KONTRAST NA STRONIE

 

 

 

10.11.2022

ZMIANY W DODATKU WĘGLOWYM I INNYCH ŹRÓDŁACH CIEPŁA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce informuje, że zmieniły się zasady przyznawania dodatku węglowego oraz dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ogrzewania. - wnioski należy składać do 30 listopada 2022 r.

Z dniem 3 listopada 2022 roku weszły w życie nowe przepisy, na mocy których zmieniono - gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem w odrębnych lokalach, nie stosuje się regulacji, zgodnie z którą „jeden dodatek do ogrzewania przysługuje na jeden adres zamieszkania” do gospodarstwa domowego, którego źródłem ogrzewania jest oddzielne lub współdzielone źródło ciepła.

W przypadku, gospodarstwu domowemu, które zajmuje lokal, dla którego nie było możliwe ustalenie odrębnego adresu, wójt przyznaje dodatek do ogrzewania w drodze decyzji administracyjnej, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustalił zamieszkiwanie pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych oraz wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania. Następnie wójt dokonuje wpisu źródła ciepła do centralnej ewidencji emisyjności budynków, jeżeli źródło nie było wcześniej zgłoszone do tej ewidencji, bez konieczności składania odpowiedniej deklaracji.

W przypadku gdy w w/w lokalu, zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących w tym lokalu.

Dodatek do ogrzewania przysługuje również osobie w gospodarstwie domowym, jeżeli główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego, którym jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, nie zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., a w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustalono, że źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest źródło ogrzewania wskazane powyżej. Wpis do centralnej ewidencji emisyjności budynków dokonywany jest przez wójta z urzędu bez konieczności składania odpowiedniej deklaracji.